Użytkownicy i role w aplikacji ASP.NET Core MVC 2.2

W ostatnim wpisie mogliśmy zobaczyć, jak dodać uwierzytelnianie do aplikacji ASP.NET Core MVC 2.2.
Dzisiaj dokonamy kolejnych modyfikacji. Stworzymy użytkowników i przypiszemy ich do odpowiednich ról, a następnie ograniczymy dostęp do określonych widoków. Projekt z kodem można pobrać z Githuba.
W przestrzeni Microsoft.AspNetCore.Identity znajduje się klasa IdentityUser,  która zawiera właściwości wykorzystywane w tabeli dbo.AspNetUsers.
Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Teraz do folderu Data dodajemy kolejną klasę o nazwie ApplicationUser, która dziedziczy z klasy IdentityUser. Klasa ta pozwoli rozszerzyć klasę IdentityUser o właściwości, których nie ma w klasie IdentityUser.
Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Teraz możemy przejść do klasy Startup.cs i zamienić klasę IdentityUser na ApplicationUser (linia 46).
Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Przechodzimy do klasy ApplicationUser i dodajemy nową właściwość FirstName (będzie mi potrzebna jako kolumna w tabeli dbo.AspNetUsers).
Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Teraz to, co musimy zrobić, to zmienić klasę IdentityUser na ApplicationUser w całym solution (rozwiązaniu).
Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Po tej zmianie należy dodać wszędzie tam, gdzie trzeba, przestrzeń Frontend.Data.
Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Trzeba pamiętać, żeby w plikach _LoginPartial.cshtml i _ManageNav.cshtml także zmienić klasę IdentityUser na ApplicationUser. Aby usunąć błędy należy dodać na początku tych plików następujący kod. Jest to odwołanie do projektu i folderu, w którym znajduje się klasa ApplicationUser:

@using Frontend.Data

Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Musimy pamiętać, że sama klasa ApplicationUser powinna dziedziczyć z klasy IdentityUser, a nie z klasy ApplicationUser:

public class ApplicationUser : IdentityUser

Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Przebudowujemy rozwiązanie (Rebuild Solution). Potem przechodzimy do SQL Server Management Studio i usuwamy bazę danych aspnet_Frontend.
Teraz z folderu Data usuwamy cały folder Migrations wraz z zawartością, gdyż za chwilę będziemy tworzyli nowe migracje. Z menu Tools wybieramy NuGet Package Manager, a nstępnie Package Manager Console i wywołujemy po kolei dwie komendy:

Add-Migration init
Update-Database

Ponieważ w naszej aplikacji są dwie klasy DbContext to musimy zmodyfikować te komendy i oprócz nazwy (ang. Name) init dodać jeszcze informację o klasie kontekstu. W przypadku tej aplikacji należy dodać: -Context ApplicationDbContext. Pierwsza komenda powinna wyglądać następująco:

Add-Migration init -Context ApplicationDbContext

Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Teraz wywołujemy komendę, która ponownie utworzy bazę danych aspnet_Frontend i wszystkie potrzebne tabele. Tutaj w komendzie ponownie dodajemy info o kontekście.

Update-Database -Context ApplicationDbContext

Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Kiedy przejdziemy do SSMS i do bazy danych, to możemy zobaczyć, że w tabeli dbo.AspNetUsers nie ma kolumny FirstName, którą dodaliśmy do klasy ApplicationUser.
Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Dzieje się tak, ponieważ w klasie ApplicationDbContext nie ma połączenia z klasą ApplicationUser. Musimy tą zależność wstrzyknąć (linia 9).

public class ApplicationDbContext : IdentityDbContext<ApplicationUser>

Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Ponownie usuwamy bazę danych z poziomu SSMS, usuwamy folder Migrations  z naszego projektu i ponownie dodajemy migrację i aktualizujemy bazę danych:

Add-Migration init -Context ApplicationDbContext
Update-Database -Context ApplicationDbContext

Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
W ten sposób możemy dodawać potrzebne nam kolumny, których potem będziemy mogli użyć w naszej aplikacji.

Tworzenie ról niestandardowych

Aby utworzyć niestandardowe role w aplikacji, możemy utworzyć tablicę ciągów, zawierającą każdą z ról, którą zamierzamy potem wykorzystywać w naszej aplikacji, a następnie tworzymy role poprzez iterowanie elementów w naszej tablicy ciągów, przekazując każdy element do metody w klasie RoleManager. Powoduje to automatyczne utworzenie ról i ich dodanie do bazy danych.
Do klasy Startup.cs dodajemy następujący kod:

services.AddDefaultIdentity<ApplicationUser>()
        .AddDefaultUI(UIFramework.Bootstrap4)
        .AddEntityFrameworkStores<ApplicationDbContext>();
      //Info about Passwords Strength
      services.Configure<IdentityOptions>(options =>
      {
        // Password settings
        options.Password.RequireDigit = true;
        options.Password.RequiredLength = 8;
        options.Password.RequireNonAlphanumeric = false;
        options.Password.RequireUppercase = true;
        options.Password.RequireLowercase = false;
        options.Password.RequiredUniqueChars = 6;
        // Lockout settings
        options.Lockout.DefaultLockoutTimeSpan = TimeSpan.FromMinutes(30);
        options.Lockout.MaxFailedAccessAttempts = 10;
        options.Lockout.AllowedForNewUsers = true;
        // User settings
        options.User.RequireUniqueEmail = true;
      });
      //The Account Login page's settings
      services.ConfigureApplicationCookie(options =>
      {
        // Cookies settings
        options.Cookie.HttpOnly = true;
        options.ExpireTimeSpan = TimeSpan.FromMinutes(30);
        options.LoginPath = "/Account/Login"; // You can type here you own LoginPath, if you don't set custom path, ASP.NET Core will default to /Account/Login
        options.LogoutPath = "/Account/Logout"; // You can type here you own LogoutPath, if you don't set custom path, ASP.NET Core will default to /Account/Logout
        options.AccessDeniedPath = "/Account/AccessDenied"; // You can type you own AccesDeniedPath, if you don't set custom path, ASP.NET Core will default to /Account/AccessDenied;
        options.SlidingExpiration = true;
      });

Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Modyfikujemy ustawienia AddIdentity (zawartość linii 43-45 zastępujemy poniższym kodem).

  services.AddIdentity<ApplicationUser, IdentityRole>()
        .AddDefaultUI(UIFramework.Bootstrap4)
        .AddEntityFrameworkStores<ApplicationDbContext>()
        .AddDefaultTokenProviders();

Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2

Rejestracja i utworzenie pierwszego użytkownika

Po wykonaniu wcześniejszych kroków nasza aplikacja umożliwia rejestrowanie się użytkowników, a także logowanie do naszego systemu po rejestracji. W kolejnych krokach dodamy autoryzację, poprzez stworzenie użytkowników i przypisanie ich do odpowiednich ról. Zanim dodamy pierwszego użytkownika, najpierw musimy przebudować i uruchomić aplikację, aby potem zarejestrować pierwszego domyślnego użytkownika, którego potem dodamy do roli Admin.
Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Po odświeżeniu strony możemy zobaczyć, że nowo zarejestrowany użytkownik został zalogowany na naszej stronie internetowej.
W bazie danych, w tabeli dbo.AspNetUsers, mamy teraz stworzonego nowego użytkownika.

Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2Utworzenie roli i przypisanie użytkownika do roli

Otwieramy plik Startup.cs i dodajemy do niego metodę CreateUserRoles w celu utworzenia nowej roli Admin, a potem przypisujemy niedawno zarejestrowanego użytkownika do roli Admin.

    private async Task CreateUserRoles(IServiceProvider serviceProvider)
    {
      // Initializing custom roles
      var RoleManager = serviceProvider.GetRequiredService<RoleManager<IdentityRole>>();
      var UserManager = serviceProvider.GetRequiredService<UserManager<ApplicationUser>>();
      IdentityResult roleResult;
      // Adding Admin Role
      var roleCheck = await RoleManager.RoleExistsAsync("Admin");
      if (!roleCheck)
      {
        //Create the roles and seed them to the database
        roleResult = await RoleManager.CreateAsync(new IdentityRole("Admin"));
      }
      // Assign Admin role to newly registered user
      ApplicationUser user = await UserManager.FindByEmailAsync("testemail@gmail.com");
      var User = new ApplicationUser();
      await UserManager.AddToRoleAsync(user, "Admin");
    }

Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
W pliku Startup.cs szukamy metody Configure. Dodajemy do tej metody na samym końcu wywołanie metody CreateUserRoles (linia 119).

CreateUserRoles(services).Wait();

Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Po ponownym uruchamieniu naszej aplikacji, możemy zobaczyć nową rolę Admin w tabeli dbo.AspNetRoles, a także widzimy, że nasz domyślny użytkownik został przypisany do roli Admin.

SELECT *
FROM aspnet_Frontend.dbo.AspNetUsers;
GO
SELECT *
FROM aspnet_Frontend.dbo.AspNetRoles;
GO
SELECT *
FROM aspnet_Frontend.dbo.AspNetUserRoles;
GO

Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2

Stworzenie strony tylko dla Admina i ustawienie autoryzacji

Mamy już w aplikacji użytkownika z przypisaną rolą Admin. Teraz stworzymy dla niego stronę administracyjną, do której tylko użytkownicy z rolą Admin będą mieli dostęp.
W tym celu stworzymy nowy kontroler o nazwie Admin. Klikamy prawym przyciskiem myszy folder Controllers -> Add -> Controller, wybieramy MVC Controller – Empty i klikamy Add.
Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Wprowadzamy nazwę kontrolera: AdminController i klikamy Add.
Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
W nowo stworzonym kontrolerze klikamy prawym przyciskiem myszy na metodę Index i klikamy Add View.
Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Klikamy przycisk Add, aby utworzyć widok.

Teraz możemy zobaczyć stworzony kontroler i widok dla użytkowników w roli Admin.
Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Otwieramy stronę Admin / Index.cshtml, aby zmienić jej zawartość. Dodajemy do niej prosty tekst, tak jak poniżej.

@{
  ViewData["Title"] = "Strona administratora";
}
<h2>Strona administratora</h2>
<h4>Tylko administratorzy mogą przeglądać tą stronę !!!</h4>

Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Następnie do menu dodajemy nowy element, aby wyświetlić stronę administratora. Aby utworzyć nowy element w menu, otwieramy plik _Layout.cshtml z folderu Views / Shared. Dodajemy kod jak poniżej. Przy okazji ja zmieniłam nazwy angielskie na polskie.

<li class="nav-item">
  <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Admin" asp-action="Index">Strona Admina</a>
</li>

Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Uruchamiamy aplikację. Możemy zobaczyć nowe menu. Strona Admina została utworzona i każdy użytkownik może mieć do niej dostęp. Oznacza to, że każdy może kliknąć łącze i wyświetlić zawartość tej strony.
Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Tutaj widzimy, że możemy wyświetlić Stronę Admina bez konieczności logowania, co oznacza, że każdy może mieć do niej dostęp.

Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2Dodanie autoryzacji

Stworzyliśmy Stronę Admina tylko dla użytkownika w roli Admin, a użytkownicy z innymi rolami lub niezalogowani użytkownicy nie powinni widzieć tej strony. Aby taką funkcjonalność zaimplementować, dodamy autoryzację do kontrolera Admin. Otwieramy kontroler Admin i dodajemy poniższy wiersz kodu (linia 1 i linia 8).

using Microsoft.AspNetCore.Authorizaton;
. . .
[Authorize(Roles = "Admin")]

Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Jeśli uruchomimy naszą aplikację i klikniemy na Stronę Admina, automatycznie zostaniemy przekierowani na stronę z logowaniem.
Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Tylko członkowie roli Admin mogą wyświetlać Stronę Admina, ponieważ ustawiliśmy autoryzację tylko dla roli Admin. Jeśli chcemy dodać więcej ról, możemy dodawać kolejne role po przecinku, tak jak w poniższym kodzie.

[Authorize(Role = „Admin, SuperAdmin, Menager”)]

Teraz zmodyfikujemy metodę CreateUserRoles i dodamy dwie dodatkowe role: Manager i User. Potem utworzymy trzech nowych użytkowników i dodamy ich do odpowiednich ról: użytkownika beata@gmail.com do roli Admin, użytkownika romek@gmail.com do roli Manager i użytkownika daria@gmail.com do roli User.

private async Task CreateUserRoles(IServiceProvider serviceProvider)
    {
      //initializing custom roles
      var RoleManager = serviceProvider.GetRequiredService<RoleManager<IdentityRole>>();
      var UserManager = serviceProvider.GetRequiredService<UserManager<ApplicationUser>>();
      string[] roleNames = { "Admin", "User", "Manager" };
      IdentityResult roleResult;
      foreach (var roleName in roleNames)
      {
        var roleExist = await RoleManager.RoleExistsAsync(roleName);
        if (!roleExist)
        {
          //create the roles and seed them to the database
          roleResult = await RoleManager.CreateAsync(new IdentityRole(roleName));
        }
      }
      ApplicationUser user = await UserManager.FindByEmailAsync("beata@gmail.com");
      if (user == null)
      {
        user = new ApplicationUser()
        {
          UserName = "beata@gmail.com",
          Email = "beata@gmail.com",
        };
        await UserManager.CreateAsync(user, "Pa55w.rd");
      }
      await UserManager.AddToRoleAsync(user, "Admin");
      ApplicationUser user1 = await UserManager.FindByEmailAsync("daria@gmail.com");
      if (user1 == null)
      {
        user1 = new ApplicationUser()
        {
          UserName = "daria@gmail.com",
          Email = "daria@gmail.com",
        };
        await UserManager.CreateAsync(user1, "Pa55w.rd");
      }
      await UserManager.AddToRoleAsync(user1, "User");
      ApplicationUser user2 = await UserManager.FindByEmailAsync("romek@gmail.com");
      if (user2 == null)
      {
        user2 = new ApplicationUser()
        {
          UserName = "romek@gmail.com",
          Email = "romek@gmail.com",
        };
        await UserManager.CreateAsync(user2, "Pa55w.rd");
      }
      await UserManager.AddToRoleAsync(user2, "Manager");
    }

Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Odpytując bazę danych aspnet_Frontend możemy zobaczyć, że zostali dodani nowi użytkownicy i przypisani do odpowiednich ról.

SELECT *
FROM aspnet_Frontend.dbo.AspNetUsers;
GO
SELECT *
FROM aspnet_Frontend.dbo.AspNetRoles;
GO
SELECT *
FROM aspnet_Frontend.dbo.AspNetUserRoles;
GO

Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Możemy teraz określić, które role będą miały dostęp do określonych zasobów, używając ponownie atrybutu Authorize.
W naszej aplikacji założyłyśmy, że dostęp do zarządzania kategoriami będą mieli tylko użytkownicy należący albo do roli Admin albo do roli Manager. Aby dodać autoryzację do wszystkich metod w klasie, atrybut Authorize umieszczamy nad nazwą klasy CategoryController.

 [Authorize(Roles = "Admin, Manager")]

Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Najpierw logujemy się na stronę https://localhost:44346/Category/Index jako użytkownik daria@gmail.com, który przynależy do roli User i zgodnie z naszym założeniem nie powinien mieć dostępu do klasy CategoryController. Po wpisaniu adresu zostajemy przekierowani do strony z logowaniem:
Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Po zalogowaniu możemy zobaczyć informację, że użytkownik daria@gmail.com nie ma dostępu do wybranej strony.
Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Teraz logujemy się na stronę jako użytkownik romek@gmail.com, który jest członkiem roli Manager.
Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Po zalogowaniu widzimy , że ten użytkownik widzi zawartość strony i że nasza autoryzacja działa.
Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Gdybyśmy jednak chcieli, aby dostęp do widoku Category / Index mieli wszyscy użytkownicy, bez konieczności logowania, musimy nad tą metodą dodać atrybut [AllowAnonymous] (linia 20).

[AllowAnonymous]

Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Teraz, po uruchomieniu aplikacji, możemy zobaczyć zawartość strony ze wszystkimi kategoriami, bez konieczności uwierzytelniania.
Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Kiedy jednak jako niezalogowany użytkownik klikniemy na link Edit, pojawia się strona z logowaniem, ponieważ pozostałe metody wymagają autoryzacji.
Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2

Kontrola ról oparta na politykach

Zamiast używania atrybutów Authorize, możemy utworzyć odpowiednią politykę, która będzie zawierała wymagania dotyczące roli. Możemy dodawać i rejestrować polityki dodając je do metody ConfigureServices w pliku Startup.cs.
Do metody  ConfigureServices dodajemy następujący fragment kodu, który utworzy politykę, która umożliwi dostęp do wybranych zasobów tylko użytkownikom, którzy są członkami roli Admin.

 services.AddAuthorization(options =>
      {
        options.AddPolicy("OnlyForAdminAccess", policy => policy.RequireRole("Admin"));
      });

Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Tak jak wcześciej, chcemy, aby dostęp do kontrolera Location mieli tylko użytkownicy, którzy mają uprawnienia Admina. Tylko widok Index będzie dostępny dla każdego. Dodajemy nad klasą LocationController atrybut Authorize wraz z odpowiednią nazwą polityki jak poniżej:

using Microsoft.AspNetCore.Authorization;
...
[Authorize(Policy = "OnlyForAdminAccess")]

Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Kiedy uruchomimy aplikację i przejdziemy pod adres URL: https://localhost:44346/Location/Index to mamy dostęp do strony bez konieczności logowania się, ponieważ nad metodą Index umieściliśmy atrybut AllowAnonymous.
Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Klikamy link Edit i logujemy się jako użytkownik romek@gmail.com, który należy do roli Manager.
Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Użytkownik romek@gmail.com nie jest członkiem roli Admin, dlatego nie ma dostępu do tej strony.
Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Kiedy jednak taką próbę podejmie użytkownik beata.zalewa@gmail.com, członek roli Admin, dostaje on dostęp do strony i może zmodyfikować dane.
Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
To co zostało na sam koniec, to wyświetlanie Strony Admina tylko dla zalogowanych członków roli Admin. W tym celu otwieramy plik _Layout.cshtml z folderu Views / Shared i edytujemy menu, tak jak poniżej. W tym kodzie najpierw sprawdzamy, czy użytkownik jest uwierzytelniony, czyli inaczej mówiąc zalogowany, a następnie sprawdzamy, czy użytkownik ma uprawnienia do przeglądania Strony Admina.

 <li class="nav-item">
   @if (User.Identity.IsAuthenticated)
   {
     @if (User.IsInRole("Admin"))
     {
       <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Admin" asp-action="Index">Strona Admina</a>
     }
   }
  </li>

Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Uruchamiamy aplikację i widzimy, że bez zalogowanego do strony użytkownika, Strona Admina nie jest wyświetlana w naszym górnym menu.
Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Tylko zalogowany użytkownik, który jest przypisany do rol Admin widzi w menu link do Strony Admina. Możemy to zobaczyć, kiedy zalogujemy się na stronę za pomocą użytkownika w roli Admin.
Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Potem logujemy się jako użytkownik w roli Manager i widzimy, że taki użytkownik nie widzi w menu Strony Admina i jak wcześniej sprawdzaliśmy, nie ma także dostępu do Strony Admina.
Walidacja aplikacji ASP.NET Core 2.2
Teraz możemy dodawać nowych użytkowników i nowe role oraz zarządzać dostępem do określonych widoków. Kolejnym krokiem w tworzeniu aplikacji będzie modyfikacja widoków i poprawa ich działania.