Regulamin sklepu

Zapraszam Cię do zapoznania się z Zasadami korzystania z mojego sklepu internetowego dostępnego na stronie www.zalnet.pl oraz z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną.

Dokumenty prawne zostały przygotowane w taki sposób abyś mógł się z nimi w prosty sposób zapoznać oraz aby były zgodne z aktualnymi przepisami.

Pamiętaj, że jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości i pytania związane ze świadczeniem usług i regulaminem, zawsze chętnie odpowiem na każde Twoje pytanie.
Zachęcam również do kontaktu mailowego.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy ZALNET (zwany dalej „Sklepem Internetowym”) prowadzi sprzedaż godzin konsultacji oraz treści cyfrowych, w tym e-booków (zwanych łącznie „Produktem”) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Sprzedawca na stronie Sklepu Internetowego lub podczas bezpośredniego kontaktu z Kupującym poinformuje o parametrach Produktu, poda instrukcję jego użycia i wymagania techniczne środowiska cyfrowego, które powinien spełnić Kupujący.
3. Proces zamówienia i realizacji usługi konsultacji normuje Regulamin świadczenia usług elektronicznych, który jest dostępny na stronie: https://zalnet.pl/ (zwanej dalej „Stroną”).
4. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Beata Zalewa, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ZALNET Beata Zalewa”, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: Wola Radzięcka 62, 23-440 Frampol, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG) – prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, nr  NIP: 7171119964.
5. W Sklepie Internetowym Produkt może kupić:
a) Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
b) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
c) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
– zwany dalej, każdy z osobna „Kupującym”, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
6. Dane osobowe rejestrowane w Sklepie Internetowym i na Stronie są zbierane oraz przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów zawartych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
7. Ceny produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym podane są w polskich złotych i są cenami brutto.
8. Sklep Internetowy wystawia faktury VAT.
9. Cena wybranego Produktu obowiązuje w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
10. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do:
a) zmian cen Produktów, które znajdują się w jego ofercie,
b) wprowadzenia nowych Produktów,
c) wycofania dotychczasowych Produktów,
d) przeprowadzenia akcji promocyjnych oraz ich usuwania
– w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami przez Kupujących przed złożeniem zamówienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
11. Kupującego wiążą informacje zawarte w Sklepie Internetowym, zamieszczone przy kupowanym Produkcie w chwili złożenia zamówienia.
12. Wszystkie dane, opisy i zdjęcia prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią własność Sprzedawcy i zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych podlegają ochronie prawnej, zatem nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane lub używane do celów handlowych.

§ 2. Zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych osobowych, danych odbiorcy zamówienia, adresu e-mail do doręczenia Produktu oraz spełnienie warunków ujętych w pkt 6) niniejszego paragrafu.
2. W celu złożenia zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu.
3. Zamówienia przyjmowane są przez 5 dni w tygodniu przez 24 godziny za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
4. Po złożeniu zamówienia e-booka, Kupujący otrzymuje na skrzynkę e-mail wiadomość zawierającą potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
5. Proces zamówienia i realizacji usługi konsultacji normuje Regulamin świadczenia usług drogą elektronicznych, który jest dostępny na Stronie.
6. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przez Kupującego wpłaty za zakupiony Produkt.

§ 3. Płatności i wysyłka

1. Klient dokonuje płatności za Produkt w terminie zakreślonym przez Usługodawcę, za pośrednictwem dostępnych w Sklepie Internatowym operatorów płatności elektronicznej lub na następujący rachunek bankowy:

mBank S.A.
Numer konta: 50 1140 2004 0000 3102 6777 2570
ZALNET Beata Zalewa
Wola Radzięcka 62
23-440 Frampol
NIP: 7171119964

2. Kupujący wskazuje w tytule przelewu:
1) swoje dane (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy),
2) dodatkowe dane, które są niezbędne do wystawienia faktury VAT,
3) nazwę zamówionego Produktu,
4) pozostałe dane, o które poprosił Usługodawca.
3. Kupujący akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na wystawienie oraz dostarczenie faktury VAT w
formie elektronicznej na swój adres e-mail.
4. Warunkiem wydania Produktu jest zaksięgowanie wynagrodzenia na rachunku bankowym Sprzedawcy.
5. Sklep wysyła zamówiony e-book za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. E-booki dostarczane są od poniedziałku do piątku, w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania płatności.
7. Jeśli Kupujący wykupił godziny konsultacji, to po zaksięgowaniu płatności otrzymuje na podany w procesie zamówienia email link do spotkania online na platformie Microsoft Teams.

§ 4. Odstąpienie o umowy

1. Niniejszy rozdział reguluje prawo odstąpienia od umowy dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, zwanych dalej w rozdziale „Kupującym”.
2. Kupujący, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
3. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Produktu, Kupujący wzywa go do jego dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Produktu niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Kupujący może odstąpić od umowy.
4. Produkt uważa się za dostarczony w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek pozwalający na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej został udostępniony Kupującemu lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu samodzielnie wybranemu przez Kupującego do tego celu lub gdy Kupujący lub takie urządzenie uzyskali do niej dostęp.
5. Kupujący może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia Produktu, jeżeli:
1) Sprzedawca oświadczył, lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Produktu, lub
2) strony uzgodniły, lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Produktu miał istotne znaczenie dla Kupującego, a Sprzedawca nie dostarczył go w tym terminie.
6. Kupujący może odstąpić od umowy także w przypadku otrzymania Produktu niezgodnego z umową, jeśli spełnią się przesłanki określone w ust. 14 rozdziału „§ 5. Reklamacje i pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji”.
7. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Kupującemu płatności należne wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku, gdy otrzyma treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, za które jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie otrzymania zgody.
10. Sprzedawca poinformuje Kupującego, że zamawiając Produkt potwierdza prośbę o jego udostępnienie przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od zamówienia, tym samym zgadza się na utratę prawa do zwrotu Produktu zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach Konsumenta. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zgody na utratę prawa do zwrotu Produktu na adres e-mail Kupującego.
11. Kupujący może odstąpić od umowy przed udostępnieniem Produktu. Ze względu na szybki proces realizacji zamówienia, Kupujący powinien odstąpić od Umowy niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia, w najszybszy możliwy sposób, tj. przez telefon lub adres e-mail.
12. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć:

na adres e-mail: info@zalnet.pl

lub telefonicznie pod numerem tel. : +48 600 926 031.
13. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 5. Reklamacje i pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

1. Sprzedawca odpowiada za zgodność Produktu z umową.
2. Kupujący ma obowiązek współdziałania ze Sprzedawcą, w celu rozwiązania problemu związanego z dostarczoną treścią cyfrową, m.in. ma obowiązek udostępnić Produkt do zdalnego zbadania przez Sprzedawcę lub w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Kupującego. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o błędach lub niezgodności Produktu z umowna na adres e-mail: info@zalnet.pl.
3. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność,
2) interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
3) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebna Kupującemu, o którym Kupujący powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
4. Ponadto, aby Produkt został uznany za zgodny z umową, to treść cyfrowa:
1) nadaje się do celów, dla których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
2) występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej tego rodzaju i których Kupujący może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć,
b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane, z zachowaniem warunków i formy w jakiej publiczne zapewnienie zostało złożone lub w porównywalny sposób,
c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy;
3) jest dostarczana z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Kupujący może rozsądnie oczekiwać;
4) jest zgodna z wersją próbną lub zapowiedzią udostępnionymi Kupującemu przez Sprzedawcę przed zawarciem umowy.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej, jeżeli Kupujący, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowych odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w tych ustępach oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej.
6. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej w sposób ciągły, treść cyfrowa musi pozostawać zgodna z umową przez oznaczony w umowie czas jej dostarczania.
7. Treść cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
8. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności treści cyfrowej dostarczanej jednorazowo lub częściami z umową, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od dostarczenia treści cyfrowej.
9. Domniemywa się, że brak zgodności z umową, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia treści cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia.
10. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły z umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli się w tym czasie ujawnił.
11. Domniemania określone w ust. powyżej nie ma zastosowania, jeżeli:
1) środowisko cyfrowe Kupującego nie jest zgodne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
2) Kupujący, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla niego środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Kupującego, nie wykonuje tego obowiązku.
12. Jeżeli treść cyfrowa jest niezgodna z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia do zgodności z umową.
Jednakże gdyby doprowadzenie do zgodności z umową było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla Sprzedawcy nadmierne koszty, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej zgodnej z umową.
13. Sprzedawca zobowiązuje się doprowadzić treść cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając jej charakter oraz cel, do którego jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.
14. Jeżeli treść cyfrowa jest niezgodna z umową, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
1) doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
2) Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej do zgodności z umową;
3) brak zgodności z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową do zgodności z umową;
4) brak zgodności treści cyfrowej jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
15. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej niezgodnej z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej zgodnej z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa jest dostarczana częściami lub w sposób ciągły, przy obniżeniu należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa pozostawała niezgodna z umową.
16. Sprzedawca informuje, że Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa jest dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.
17. Kupujący może złożyć reklamację na adres e-mail: info@zalnet.pl.
18. Kupujący w reklamacji powinien podać:
1) swoje dane: imię i nazwisko/nazwa firmy,
2) nazwę Produktu,
3) datę zakupu Produktu,
4) datę pierwszego użycia Produktu,
5) prośby lub żądania związane ze złożoną reklamacją,
6) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację wraz ze wszelkimi dowodami wykazującymi zasadność roszczeń reklamacyjnych,
7) adres na który należy przesłać odpowiedź na reklamację.
19. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. powyżej, Sprzedawca, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Kupującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
20. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty wpływu. W sprawach szczególnie trudnych, wymagających dodatkowych ustaleń, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu odpowiedzi, o czym Kupujący zostanie poinformowany.
21. Kupujący może złożyć reklamację na formularzu reklamacji, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
22. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „§ 13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń” Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin przeznaczony jest do użytku Kupujących Sklepu Internetowego w związku z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży Produktu. Posłużenie się Regulaminem do innych celów i przez osoby trzecie jest zabronione (patrz § 7).
2. Kupujący powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed dokonaniem zakupu.
3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem wiążą postanowienia Polityki Prywatności, Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz przepisy prawa polskiego.
4. Postanowienia dotyczące Konsumenta stosujemy także do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
5. W celu skorzystania z załącznika nr 1 lub nr 2 należy:
a) pobrać regulamin na urządzenie elektroniczne,
b) włączyć drukarkę i wskazać do wydruku odpowiednie strony.
6. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych powodów, w tym zmiany przepisów prawa. Zmiany wchodzą w życie po 7 dniach od dnia publikacji na Stronie.  Publikacja zmian następuje w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią przez Kupujących. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosujemy wersję Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.
Kupujący powinien zapisać (pobrać) wersję regulaminu sprzedaży, obowiązującą w dniu złożenia zamówienia. Na wniosek Kupującego, Sprzedawca udostępni wersję regulaminu z daty zakupu.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
8. Regulamin obowiązuje od dnia 15.06.2022 r. do dnia zmiany lub uchylenia.

§ 7. Prawo zobowiązuje = nie kopiuję!

Nota o prawach autorskich do Regulaminu sprzedaży

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do kopii wzorca niniejszego Regulaminu jest Usługodawca firmy ZALNET Beata Zalewa, zwanej dalej „Firmą”, który dnia 15.06.2022 r. udzielił Firmie niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu do celów związanych z prowadzeniem działalności usługowej w Internecie. Regulamin został stworzony w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 15.06.2022 r. zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. Kopiowanie oraz
rozpowszechnianie wzorca Regulaminu bez zgody Właściciela jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej.

ZAŁĄCZNIK NR 1- Reklamacja produktu z treścią cyfrową

Miejscowość, data: …………………………….
Informacje podane przez Kupującego:
Imię i nazwisko: …………………………….
E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
Data odbioru zamówienia: …………………………….
Adres do udzielenia odpowiedzi na reklamacje: ……………………………….
SPRZEDAWCA
ZALNET Beata Zalewa
Wola Radzięcka 62
23-440 Frampol
Reklamacja produktu z treścią cyfrową
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu……………… ……………………(nazwa produktu) jest
wadliwy /nie odpowiada opisowi na stronie / nie odpowiada umowie / z innych przyczyn podanych w uzasadnieniu*
*niepotrzebne skreślić
Produkt został odebrany w dniu……………………(dokładna data).
Produkt został pierwszy raz użyty w dniu…………(dokładna data).
Uzasadnienie
Składam reklamację na Produkt, ponieważ
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(uzasadnienie reklamacji z przedstawieniem zarzutów, w tym opis wady/błędu/braku zgodności z opisem na stronie/braku zgodności z
umową/ innych przyczyn).
Z powyższych względów żądam:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami reklamacji oraz odstąpienia od umowy sprzedaży, które są zawarte w
Regulaminie Sklepu Internetowego.
Podpis:
…………………………..
(czytelnie imię i nazwisko Kupującego)

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Miejscowość, data: …………………………….
Informacje podane przez Kupującego:
Imię i nazwisko: …………………………….
Adres do korespondencji: ………………….
E-mail: ……………………………………..
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………
SPRZEDAWCA
ZALNET Beata Zalewa
Wola Radzięcka 62
23-440 Frampol
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej dnia …………….. dotyczącej
……………………………………..(nazwa produktu lub nazwa i ilość godzin konsultacji).
Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie:…………………………………………………złotych):
poprzez przekaz pocztowy na adres:
………………………………………………………………..……………………………………….
na rachunek bankowy o numerze: …………………………………………………………………
……………………………………………………(podać inny sposób zwrotu).
( zakreślić i uzupełnić wybrany sposób zwrotu płatności).
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami reklamacji oraz odstąpienia od umowy sprzedaży, które są zawarte w
Regulaminie Sklepu Internetowego.
Podpis:
…………………………..
(czytelnie imię i nazwisko Kupującego)

§ 1. Informacje ogólne

1. Niniejszy dokument stanowi regulamin udzielania konsultacji przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, regulamin świadczenia usługi Newslettera oraz regulamin świadczenia Usług Cyfrowych.
2. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 KC oraz wypełnia obowiązek:
1) wskazany w art. 8 ust. 1, 3 i 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
2) informacyjny względem Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
3. Przed zamówieniem Konsultacji lub Newslettera, lub zamówieniem Usług Cyfrowych należy uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, niemniej niezbędna do zawarcia umowy o świadczenie Usług na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.
5. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne do zamówienia i zrealizowania Usług.

§ 2. Podstawowe Definicje

1. Regulamin – niniejszy dokument.
2. Polityka Prywatności – polityka ochrony danych osobowych oraz polityka plików cookies Strony.
3. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem: https://zalnet.pl/ .
4. Usługodawca / Administrator Danych Osobowych – Beata Zalewa, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ZALNET Beata Zalewa”, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: Wola Radzięcka 62, 23-440 Frampol, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG) – prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, nr NIP: 7171119964.
5. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie Usług Konsultacyjnych lub inną umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną lub o świadczenie Usługi cyfrowej.
6. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
8. Strony Umowy – Usługodawca i Usługobiorca.
9. Usługa Elektroniczna – usługa elektroniczna w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, m.in. Konsultacje oraz Newsletter.
10. Usługa Cyfrowa – usługa pozwalająca Konsumentowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej; wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi; inne formy interakcji przy pomocy takich danych.
11. Usługi – Usługi Elektroniczne i Usługi Cyfrowe.
12. Umowa – umowa o świadczenie Usług Konsultacyjnych.
13. Usługi Konsultacyjne / Konsultacje – usługi wymienione na Stronie, świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, tj. przez telefon lub program do rozmów online, polegające na wsparciu programistycznym i nauce programowania.
14. Newsletter – nieodpłatna Usługa Elektroniczna, polegająca na dostarczaniu przez Usługodawcę na podany przez Usługobiorcę adres e-mail wiadomości o nowych wpisach na blogu, informacji o nowościach w świecie programowania oraz informacji handlowych w rozumieniu art. 9 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020 poz. 344).
16. Ustawa o ochronie baz danych – ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 386).
17. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1231).
18. Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (w brzmieniu realizującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniająca rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE) 19. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

§ 3. Warunki techniczne

1. Do korzystania z Usług Elektronicznych lub Usług Cyfrowych konieczne jest spełnienie przez Usługobiorcę następujących warunków technicznych:
1) sprawne urządzenie elektroniczne,
2) połączenie z siecią Internet,
3) graficzna przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies,
4) czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
5) oprogramowania pozwalającego na przeprowadzenie rozmowy online,
6) pozostałe wymagania przekazane przez Usługodawcę dot. Usług Cyfrowych.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niespełnienia przez Usługobiorcę wymogów technicznych opisanych w ust.1.

§ 4. Zasady bezpiecznego korzystania z Usług Elektronicznych

1. Usługodawca informuje, że stosowane przez Usługodawcę systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Jednak Usługobiorca powinien być świadomy, że korzystanie z Usługi Elektronicznej wymaga połączenia z Internetem, co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia następujących zagrożeń:
1) otrzymanie spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
2) zarażenie plików przez złośliwe oprogramowania;
3) narażenie na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł).
2. Usługobiorca powinien dbać o własne bezpieczeństwo danych oraz o bezpieczeństwo swoich urządzeń elektronicznych, które służą dostępowi do sieci Internet.
3. Usługodawca zaleca, aby urządzenie elektroniczne Usługobiorcy posiadało program antywirusowy, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową.
4. Usługobiorca powinien sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na Jego urządzeniu elektronicznym posiadają najnowsze aktualizacje.

§ 5. Prawa i obowiązki Usługobiorcy

1. Usługobiorca zobowiązany jest:
1) przy składaniu zamówienia na Usługi podać dane, które są zgodne z prawdą, nie wprowadzają w błąd oraz

nie naruszają praw osób trzecich;
2) zaktualizować podane dane, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych;
3) korzystać z Usług zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu oraz przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
4) przestrzegać praw autorskich Usługodawcy.
2. Usługobiorca posiada prawo do:
1) odstąpienia od Umowy,
2) reklamacji na Usługi,
3) pozasądowego rozpatrzenia reklamacji.

§ 6. Prawa autorskie

1. Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach Strony stanowiące utwory, obejmujące w szczególności: teksty, logotypy, zdjęcia, infografiki, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści oraz grafik, kompilacje, oprogramowania oraz bazy danych – podlegają ochronie na podstawie Prawa autorskiego i Ustawy o ochronie baz danych.
2. Kopiowanie, udostępnianie oraz komercyjne rozpowszechnianie utworów wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu bez zgody Usługodawcy jest zabronione oraz podlega odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej.
3. Kopiowanie w całości lub w części, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Strony jest zabronione.

§ 7. Proces zamówienia Konsultacji

1. Usługi Konsultacyjne można zamówić poprzez formularz zakupu na Stronie.
2. Podczas procesu zakupu Usługobiorca:
1) określa termin Konsultacji,
2) wyznacza ilość godzin Konsultacji,
3) podaje adres email, na który zostanie przesłany link do Konsultacji online.
3. Usługodawca weryfikuje treść odebranych pytań i przesyła Usługobiorcy wycenę Usług Konsultacyjnych.
4. Rezerwacja zostaje potwierdzona po dokonaniu płatności.
5. Usługobiorca po zaksięgowaniu płatności otrzymuje na podany w procesie zamówienia email link do spotkania online na platformie Microsoft Teams.

§ 8. Płatności

1. Usługobiorca dokonuje płatności za Usługi w terminie zakreślonym przez Usługodawcę, za pośrednictwem dostępnych na Stronie operatorów płatności elektronicznej lub na następujący rachunek bankowy:

mBank S.A.
Numer konta: 50 1140 2004 0000 3102 6777 2570
ZALNET Beata Zalewa
Wola Radzięcka 62
23-440 Frampol
NIP: 7171119964

2. Usługobiorca wskazuje w tytule przelewu:
1) swoje dane (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy),
2) dodatkowe dane, które są niezbędne do wystawienia faktury VAT,
3) nazwę zamówionej Usługi,
4) pozostałe dane, o które poprosił Usługodawca.
3. Usługobiorca akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na wystawienie oraz dostarczenie faktury VAT w formie elektronicznej na swój adres e-mail.
4. Usługodawca wystawi prawidłową fakturę VAT po zrealizowaniu Usługi.

§ 9. Termin i Forma Konsultacji

1. Usługodawca wyznacza termin Konsultacji po zaksięgowaniu wynagrodzenia.
2. Konsultacje odbywają się w formie spotkania online przez Microsoft Teams.
3. Konsultacje odbywają się w terminie zaakceptowanym przez obie Strony.
4. Termin Konsultacji może ulec zmianie ze względu na okoliczności niezależne od Usługodawcy i przez niego niezawinione, w szczególności z powodu:
1) wystąpienia siły wyższej,
2) przyczyn zdrowotnych,
3) awarii sprzętu elektronicznego,
4) zerwania połączenia z Internetem,
5) przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy.
5. Usługodawca podaje przyczyny zmiany terminu wraz z propozycją nowej daty Konsultacji.

§ 10. Odstąpienie od umowy o świadczenie Usług Konsultacyjnych

1. Usługobiorca może odstąpić od umowy o świadczenie Usług Konsultacyjnych w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia wpływu na rachunek bankowy Usługodawcy wynagrodzenia za Konsultacje.
2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie określonym w ust. 1.
3. Do zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
4. Usługobiorca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie wiadomości e-mail lub na piśmie.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można przesłać na adres:
1) do korespondencji: Wola Radzięcka 62, 23-440 Frampol;
2) poczty elektronicznej: info@zalnet.pl.
6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone również w inny sposób, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Usługodawca zobowiązany jest do przesłania Usługobiorcy potwierdzenia otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail lub adres pocztowy wskazany przez Usługobiorcę, w zależności od sposobu otrzymania informacji o odstąpieniu.
8. W razie odstąpienia od Umowy, Usługodawca ma obowiązek (nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od Umowy) zwrócić Usługobiorcy wszystkie dokonane przez Niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 10.
9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba że Usługobiorca zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Niego z żadnymi kosztami.
1. Usługodawca informuje, że na podstawie art. 38 pkt 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Usługobiorcy w odniesieniu do umów o świadczenie usług, o świadczenie usług za które Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci
prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości. Usługodawca potwierdza otrzymanie zgody na utratę prawa do odstąpienia na adres e-mail Usługobiorcy.
10. Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o prawach Konsumenta Usługobiorca, który odstępuje od Umowy przed otrzymaniem Usługi, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od Umowy. Usługobiorca powinien w szczególności zapłacić Usługodawcy wynagrodzenie za analizę sprawy i dokumentów, przygotowywanie treści porady. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wysokości poniesionej przez Usługobiorcę opłaty.

§ 11. Newsletter

1. Za pośrednictwem Strony Usługobiorca zwany dalej „Zamawiającym” może zamówić usługę Newslettera.
2. Usługa Newslettera polega na cyklicznym dostarczaniu na adres e-mail Zamawiającego wiadomości o nowych wpisach na blogu, informacji o nowościach w świecie programowania oraz informacji handlowych w rozumieniu art. 9 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Umowę o usługę Newslettera mogą zawrzeć osoby, które podały swój adres e-mail, wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera, zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz potwierdziły swój adres e-mail.
4. Z chwilą potwierdzenia adresu e-mail dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
5. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatność, na stronie głównej Strony.
6. Usługodawca informuje, że stosowane przez niego systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Zamawiający jednak powinien być świadomy, że korzystanie z usługi Newsletter wymaga połączenia z Internetem, co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia następujących zagrożeń:
1) otrzymanie spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
2) zarażenie plików przez złośliwe oprogramowania;
3) narażenie na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł).
7. Zamawiający obowiązany jest:
1) przy składaniu zamówienia na Newsletter podać dane, które są zgodne z prawdą, nie wprowadzają w błąd oraz nie naruszają praw osób trzecich;
2) używać funkcjonalności Strony zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
3) przestrzegać praw autorskich Usługodawcy;
4) nie ingerować w treść wiadomości Newslettera i nie przekazywać jej zmodyfikowanej wersji podmiotom trzecim.
8. Zamawiający może w terminie 14 dni odstąpić od umowy o świadczenie usługi Newslettera bez podawania przyczyny.
9. Termin 14 dni jest liczony odpowiednio od daty zawarcia umowy, zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.
10. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 9 wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
11. Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: info@zalnet.pl .
12. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone również w inny sposób, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia usługi Newsletter z następujących przyczyn:
1) podjęcia decyzji biznesowej skutkującej zamknięciem usługi Neslettera,
2) likwidacji lub upadłości działalności gospodarczej,
3) zaprzestania świadczenia Usług Elektronicznych,
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy o usługę Newslettera.
14. Usługodawca zamknie usługę Newslettera za 14 dniowym poinformowaniem Zamawiającego.
15. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego obowiązków wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu, usługa korzystania z Newslettera może zostać wypowiedziana Zamawiającemu w każdym czasie i wypowiedzenie to ma skutek natychmiastowy. Wypowiedzenie wymaga wysłania wiadomości e-mail na adres podany przez Zamawiającego w formularzu rejestracji Newslettera oraz podania przyczyny wypowiedzenia.
16. Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi Newslettera, Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie. W tym celu Zamawiający powinien wysłać zgłoszenie do Usługodawcy na adres e-mail: info@zalnet.pl.
17. Wypowiedzenie umowy skutkuje zakończeniem otrzymywania Newslettera.

§ 12. Usługa cyfrowa

1. Usługodawca przez rozpoczęciem świadczenia usług cyfrowych, poinformuje Usługobiorcę o wymaganiach technicznych środowiska cyfrowego, które musi spełnić Usługobiorca, aby otrzymać dostęp do usługi cyfrowej. Zasady korzystania z usług cyfrowych zostaną przesłane na adres e-mail Usługobiorcy, przed rozpoczęciem świadczenia.
2. Usługodawca odpowiada za zgodność Usługi Cyfrowej z umową.
3. Usługobiorca ma obowiązek współdziałania z Usługodawcą, w celu rozwiązania problemu związanego z dostarczoną Usługą Cyfrową, m.in. ma obowiązek udostępnić treść usługi do zdalnego zbadania przez Usługodawcę lub w celu ustalenia, czy brak zgodności Usługi Cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Usługobiorcy. Usługobiorca powinien poinformować Usługodawcę o błędach lub niezgodności Usługi Cyfrowej z umowna na adres e-mail: info@zalnet.pl.
4. Usługa Cyfrowa jest zgodna z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jej:
1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność,
2) interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
3) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebna Usługobiorcy, o którym Usługobiorca powiadomił Usługodawcę najpóźniej w momencie zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował.
5. Ponadto, aby Usługa Cyfrowa została uznana za zgodną z umową, to Usługa Cyfrowa:
1) nadaje się do celów, dla których zazwyczaj korzysta się z Usług Cyfrowych tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
2) występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Usług Cyfrowych tego rodzaju i których Usługobiorca może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Usługi Cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Usługodawcę jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie, chyba że Usługodawca wykaże, że:
a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć,
b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane, z zachowaniem warunków i formy w jakiej publiczne zapewnienie zostało złożone lub w porównywalny sposób,
c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Usługobiorcy o zawarciu umowy;
3) jest dostarczana z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Usługobiorca może rozsądnie oczekiwać;
4) jest zgodna z wersją próbną lub zapowiedzią udostępnionymi Usługobiorcy przez Usługodawcę przed zawarciem umowy.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi Cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej, jeżeli Usługobiorca, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Usługi Cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w tych ustępach oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Usługi Cyfrowej.
7. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie Usług Cyfrowych w sposób ciągły, Usługa Cyfrowa musi pozostawać zgodna z umową przez oznaczony w umowie czas jej dostarczania.
8. Usługa Cyfrowa dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
9. Usługodawca odpowiada za brak zgodności Usługi Cyfrowej dostarczanej jednorazowo lub częściami z umową, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od dostarczenia Usługi Cyfrowej.
10. Domniemywa się, że brak zgodności z umową, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Usługi Cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia.
11. Usługodawca odpowiada za brak zgodności Usługi Cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły z umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli się w tym czasie ujawnił.
12. Domniemania określone w ust. powyżej nie ma zastosowania, jeżeli:
1) środowisko cyfrowe Usługobiorcy nie jest zgodne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
2) Usługobiorca, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla niego środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Usługi Cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Usługobiorcy, nie wykonuje tego obowiązku.
13. Jeżeli Usługa Cyfrowa jest niezgodna z umową, Usługobiorca może żądać doprowadzenia do zgodności z umową. Jednakże gdyby doprowadzenie do zgodności z umową było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla Usługodawcy nadmierne koszty, Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Usługi Cyfrowej z umową oraz wartość Usługi Cyfrowej zgodnej z umową.
14. Usługodawca zobowiązuje się doprowadzić Usługę Cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy, uwzględniając jej charakter oraz cel, do którego jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia Usługi Cyfrowej do zgodności z umową ponosi Usługodawca
15. Jeżeli Usługa Cyfrowa jest niezgodna z umową, Usługobiorca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
1) doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
2) Usługodawca nie doprowadził Usługi Cyfrowej do zgodności z umową;
3) brak zgodności z umową występuje nadal, pomimo że Usługodawca próbował doprowadzić Usługę Cyfrową do zgodności z umową;
4) brak zgodności Usługi Cyfrowej jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
5) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Usługi Cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy.
16. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Usługi Cyfrowej niezgodnej z umową pozostaje do wartości Usługi Cyfrowej zgodnej z umową. Jeżeli umowa stanowi, że Usługa Cyfrowa jest dostarczana częściami lub w sposób ciągły, przy obniżeniu należy uwzględnić czas, w Usługa Cyfrowa pozostawała niezgodna z umową.
17. Usługodawca informuje, że Usługobiorca nie może odstąpić od umowy, jeżeli Usługa Cyfrowa jest dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.
18. Usługobiorca może złożyć reklamację na adres e-mail: info@zalnet.pl.
19. Usługobiorca w reklamacji powinien podać:
1) swoje dane: imię i nazwisko/nazwa firmy,
2) nazwę Usługi Cyfrowej,
3) datę zakupu,
4) prośby lub żądania związane ze złożoną reklamacją,
5) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację wraz ze wszelkimi dowodami wykazującymi
zasadność roszczeń reklamacyjnych,
6) adres na który należy przesłać odpowiedź na reklamację.
20. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. powyżej, Usługodawca, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Usługobiorcę do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
21. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty wpływu. W sprawach szczególnie trudnych, wymagających dodatkowych ustaleń, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu odpowiedzi, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany.
22. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „§ 14. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń”.
23. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta posiadają prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Cyfrowej na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie sklepu internetowego w rozdziale „§ 4. Odstąpienie o umowy”.

§ 13. Postępowanie reklamacyjne

1. Usługobiorca może złożyć reklamację, jeśli Usługodawca nie realizuje zamówionej Usługi Elektronicznej lub Konsultacji, lub realizuje je w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu. Usługobiorca może złożyć reklamację na Usługę Cyfrową na zasadach i warunkach określonych w rozdziale „§ 12. Usługa cyfrowa”.
2. Usługobiorca w celu przyśpieszenia procesu reklamacyjnego, powinien podać:
1) swoje dane: imię i nazwisko/nazwa firmy,
2) nazwę Usługi – Konsultacji lub Newslettera,
3) prośby lub żądania związane ze złożoną reklamacją,
4) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację wraz ze wszelkimi dowodami wykazującymi zasadność roszczeń reklamacyjnych,
5) adres na który należy przesłać odpowiedź na reklamację.
3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 2 powyżej, Usługodawca, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Usługobiorcę do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty wpływu. W sprawach szczególnie trudnych, wymagających dodatkowych ustaleń, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu odpowiedzi, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany.
5. Postępowanie reklamacyjne uważa się za wyczerpane:
1) z chwilą bezskutecznego upływu terminu do uzupełnienia reklamacji;
2) jeśli Usługobiorca, po upływie 7 dni roboczych od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, nie zaakceptuje propozycji Usługodawcy załatwienia reklamacji;
3) po zaakceptowaniu propozycji rozpatrzenia reklamacji przez Usługobiorcę.
6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługi Konsultacji, Usługodawca udzieli ponownie Konsultacji, nie pobierając dodatkowej opłaty.

§ 14. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Reklamujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma możliwość skorzystania
z:
1) pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:  http://uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”;
2) pozasądowego dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR,

dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
2. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo do złożenia wniosku:
1) o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego

(szczegółowe informacje na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
2) o pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
3. Niniejsze zapisy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie oznaczają wyrażenia przez Usługodawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§ 15. Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych, które są przetwarzane w związku ze świadczeniem Usług Konsultacyjnych jest Usługodawca, zwany dalej „Administratorem”.
2. Administrator oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych, jakie są przewidziane między innymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz w rozporządzeniu RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; Dz. Urz. UE.L. Nr 119).
3. Z Administratorem można skontaktować się:
1) na adres do korespondencji: Wola Radzięcka 62, 23-440 Frampol;
2) na adres poczty elektronicznej: info@zalnet.pl;
3) pod numerem tel.: +48 600 926 031.
4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych, celu przetwarzania, wyrażenia zgody na przetwarzanie, podstawy prawnej przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, odbiorców danych osobowych, uprawnień podmiotów danych, okresu retencji danych – znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie.

§ 16. Zastrzeżenia

Treść otrzymanej przez Usługobiorcę porady nie powinna być interpretowana, stosowana czy też podawana do wiadomości osób trzecich fragmentarycznie oraz wybiórczo. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści porady w sposób niezgodny z niniejszym postanowieniem.

§ 17. Postanowienia końcowe

1. Usługobiorca ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
2. Regulamin wiąże od chwili jego zaakceptowania.
3. Niniejszy Regulamin jest przeznaczony do użytku Usługobiorców w związku z zamówieniem i realizacją Usług Konsultacyjnych lub Neslettera. Posłużenie się Regulaminem przez pozostałe podmioty lub do innych celów jest zabronione (patrz § 18).
4. Postanowienia dotyczące Konsumenta stosujemy także do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem wiążą postanowienia Polityki Prywatności, Regulaminu sklepu internetowego oraz przepisy prawa polskiego.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, w szczególności ze względu na zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na prawa i obowiązki wynikające z zawartej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą umowy oraz ze względu na zmianę sposobu świadczenia Usług.
7. Zmiany dokonane w Regulaminie wiążą Usługobiorców pod warunkiem, że mogli się z nimi zapoznać. Zmiany wchodzą w życie w ciągu7 (siedmiu) dni roboczych od dnia ich opublikowania na Stronie.
8. Usługobiorcy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem Strony oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, jednak komercyjne wykorzystanie Regulaminu podlega ochronie prawnej.
9. Usługobiorca powinien zapisać (pobrać) wersję regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, obowiązującą w dniu złożenia zamówienia. Na wniosek Usługobiorcy, Usługodawca udostępni wersję regulaminu z daty zamówienia.
10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.06.2022 r.

§ 18. Prawo zobowiązuje = nie kopiuję!

Nota o prawach autorskich do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do kopii wzorca niniejszego Regulaminu jest Usługodawca firmy ZALNET Beata Zalewa, zwanej dalej „Firmą”, który dnia 15.06.2022 r. udzielił Firmie niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu do celów związanych z prowadzeniem działalności usługowej w Internecie. Regulamin został stworzony w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 15.06.2022 r. zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. Kopiowanie oraz
rozpowszechnianie wzorca Regulaminu bez zgody Właściciela jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej.