Tag Archive for: visual studio

Dodanie projektu w Visual Studio 2019 do Githuba

Dodanie projektu Visual Studio do GithubaKażdy programista lub osoba, która chce zacząć przygodę z programowaniem, powinna wiedzieć, jak stworzyć repozytorium na Githubie i dodać do tego repozytorium  projekt stworzony lokalnie.

Sposobów na pracę z Githubem jest kilka i nie ma lepszego czy gorszego. Każdy powinien znaleźć swój własny. Ważne, aby zapisywać zmiany w projekcie w sposób bezpieczny, tak abyśmy zawsze mieli pewność, że mamy pełną kontrolę nad naszym projektem.
Pierwsze co musimy zrobić to, jeśli jeszcze nie mamy, założyć konto na Githubie (można je założyć tutaj), a następnie stworzyć tam repozytorium. Takie repozytorium możemy stworzyć jako publiczne, widoczne dla wszystkich lub prywatne, widoczne tylko dla osób pracujących nad projektem, tzw. kontrybutorów.
Aby stworzyć nowe repozytorium, na stronie głównej przechodzimy na zakładkę Repositories.
Dodanie projektu Visual Studio do Githuba
Na zakładce Repositories klikamy na zielony przycisk New.
Dodanie projektu Visual Studio do Githuba
Na stronie Create a new repository podajemy informacje o naszym repozytorium i klikamy zielony przycisk Create repository.
Dodanie projektu Visual Studio do Githuba
Na dowolnej partycji (ja mam na partycji E) tworzymy najpierw folder Source, a w nim folder Repos.
Z internetu pobieramy aplikację o nazwie Github Desktop (znajdziesz ją na tej stronie) i instalujemy. Uruchamiamy aplikację i z menu File wybieramy Clone repository.
Dodanie projektu Visual Studio do Githuba
W oknie dialogowym Clone a repository przechodzimy na zakładkę GitHub.com. Obok pola Local path klikamy przycisk Choose i wybieramy ścieżkę, gdzie znajduje się folder Repos. Z listy repozytoriów wybieramy nasze repozytorium (u mnie jest to repozytorium o nazwie KursCSharp).
Uwaga!! Po podświetleniu dowolnej nazwy repozytorium, w polu Local path do naszej ścieżki automatycznie dopisywana jest nazwa repozytorium (jest to jednocześnie nazwa folderu jaki domyślnie zostanie utworzony w folderze Repos).
Klikamy przycisk Clone.
Dodanie projektu Visual Studio do Githuba
Po tej czynności w folderze Repos pojawia się nowy folder o nazwie KursCSharp, a w nim folder .git i plik README.md.
Dodanie projektu Visual Studio do Githuba
Jeśli na GitHubie dokonaliśmy jakiś zmian, np. zmodyfikowaliśmy plik README.md i chcemy pobrać zmiany lokalnie, musimy wykonać następujące czynności:

 • Z ciekawości sprawdzamy aktualną zawartość pliku README.md na dysku lokalnym:

Dodanie projektu Visual Studio do Githuba

 • Na stronie Github.com przechodzimy do pliku README.md (zawartość powinna być taka sama, jak na dysku lokalnym) i modyfikujemy go:

Dodanie projektu Visual Studio do Githuba

 • Teraz przechodzimy do aplikacji Github Desktop i klikamy link Pull origin. Spowoduje to pobranie zmian wykonanych z poziomu strony Github.com do lokalnego pliku.

Dodanie projektu Visual Studio do Githuba

 • Jeśli zajrzymy do lokalnego pliku README.md ponownie, tak z czystej ciekawości, to możemy zobaczyć, że zmiany zostały pobrane i zapisane.

Dodanie projektu Visual Studio do Githuba
Teraz możemy dodać zmiany z folderu lokalnego do naszego repozytorium na Githubie.

 • Do folderu KursCSharp dodajemy dowolny projekt, folder lub nawet tylko plik. Ja dodaję projekt o nazwie Kalkulator.

Dodanie projektu Visual Studio do Githuba

 • Kiedy przejdziemy do aplikacji Github Desktop możemy zobaczyć, że na zakładce Changes widocznych jest 28 zmian w 28 plikach.

Dodanie projektu Visual Studio do Githuba

 • U góry na środku widzimy napis Current branch master, a na dole po lewej przycisk Commit to branch. Branche to gałęzie, które pozwalają na jednoczesną pracę nad projektem wielu osobom równocześnie, bez nadpisywania sobie nawzajem zmian — każdy może pracować na swoim własnym branchu, dopiero po zakończeniu pracy łącząc swoje zmiany ze zmianami innych osób, ewentualnie rozwiązując powstałe konflikty. Branche mogą też być środowiskami typu dev, test czy prod, które pozwalają na przechowywanie różnych etapów projektu i udostępnianiu konkretnych środowisk określonym osobom. Np. na dev jest kod, który nie jest jeszcze idealny, test to środowisko testowe, a prod to środowisko, które „wystawiamy” na widok publiczny. Jeśli nie stworzymy dodatkowych branchy, domyślnie nasze repozytorium posiada tylko jeden branch: master.
 • Dodanie opisu w polu Summary jest obowiązkowe, podanie opisu w polu Description jest opcjonalne. W polu Description możemy dodać współautora, jeśli przy projekcie pracuje więcej niż jedna osoba i gdy chcemy wskazać, że dana osoba powinna zacząć pracę z określonym plikiem. Ja tutaj dodaję od razu cały projekt, ale często dodajemy pojedyncze pliki i wtedy możemy wskazać, która osoba ma się dalej nad tym plikiem pracować. Klikamy przycisk Commit to master.

Dodanie projektu Visual Studio do Githuba

 • Teraz klikamy na link Push origin. Spowoduje to dodanie zmian lokalnych do repozytorium na Githubie.

Dodanie projektu Visual Studio do Githuba

 • Przechodząc na stronę Github możemy zobaczyć, że repozytorium KursCSharp zostało zaktualizowane o projekt Kalkulator.

Dodanie projektu Visual Studio do Githuba
Kiedy uruchomimy projekt Kalkulator w Visual Studio 2019 możemy zobaczyć na zakładce Team Explorer, że jesteśmy połączeni z naszym repozytorium i mamy tutaj możliwość podglądania zmian i zarządzania nimi.
Dodanie projektu Visual Studio do Githuba
To oczywiście dopiero początek, ale tyle wystarczy, aby można było zarządzać projektami.

Tworzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community Edition

W tym poście zobaczymy jak stworzyć projekt bazy danych przy użyciu Visual Studio 2019 Community Edition (opis jak zainstalować Visual Studio znajdziecie tutaj) i SQL Server 2017 Developer Edition (opis instalacji znajdziecie tutaj).
Na początek otwieramy SSMS 2017 (czyli SQL Server Management Studio 2017), logujemy się do naszej instancji SQLCOURSE2017 i tworzymy nową bazę danych o nazwie ETDatabase. Aby to zrobić klikamy ikonę New Query i w oknie dialogowym wpisujemy następujące polecenia. Po wpisaniu polecenia klikamy przycisk Execute.

Use master;
GO
CREATE DATABASE ETDatabase;
GO

Tworzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community EditionDiagram tworzonej bazy danych jest prosty i wygląda tak:
worzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community Edition
W Visual Studio wybieramy Create a new project.
Tworzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community Edition
W oknie wyszukiwania wpisujemy Sql, a następnie z podpowiedzi wybieramy SQL Server Database Project. Projektów baz danych używa się do tworzenia nowych baz danych, nowych aplikacji bazodanowych (data-tier application) oraz do aktualizacji istniejących baz danych i aplikacji bazodanowychKlikamy przycisk Next.
Tworzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community Edition
Na dysku tworzymy najpierw folder o nazwie ET, a w nim folder RDBMS. W tej lokalizacji tworzymy nasz projekt bazodanowy o nazwie ET. Klikamy przycisk Create.
Tworzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community Edition
Teraz importujemy naszą bazę danych ETDatabase do projektu bazy danych. W tym celu prawym przyciskiem myszy klikamy na projekcie ET w Solution Explorer i wybieramy najpierw Import, a potem Database.
Tworzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community Edition
W oknie dialogowym Import Database klikamy przycisk Select Connection.
Tworzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community Edition
W oknie dialogowym Connect podajemy nazwę serwera i nazwę bazy danych i klikamy przycisk Connect.
Tworzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community Edition
Teraz w oknie dialogowym Import Database pod Source database connection powinniśmy zobaczyć połączenie do naszej bazy danych. Klikamy przycisk Start.
Tworzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community Edition
Przeglądamy podsumowanie i klikamy przycisk Finish.
Tworzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community Edition
Kiedy nasza baza danych jest już połączona z projektem, możemy rozpocząć tworzenie pierwszej tabeli.
Dodanie tabel do projektu SQL 
Prawym przyciskiem myszy klikamy na projekcie ET (ten pogrubiony napis), wybieramy Add,  a potem New Folder. Zmieniamy nazwę folderu na dbo (folder ten będzie przechowywał wszystkie obiekty należące do schematu dbo). Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na folderze dbo, wybieramy Add,  a potem New Folder. Zmieniamy nazwę folderu na Tables (folder ten będzie przechowywał wszystkie tabele należące do schematu dbo).
Tworzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community Edition
Klikamy prawym przyciskiem myszy na folderze Tables. Z opcji wybieramy Add, a potem Table. Zmieniamy nazwę tabeli na tUsers i klikamy przycisk Add.
Zostanie utworzony plik tUsers.sql. Dodajemy do tego pliku następujący kod:

CREATE TABLE dbo.tUsers
(
	UserID INT IDENTITY (1,1) NOT NULL,
	Nickname NVARCHAR(8) NOT NULL,
	Pass NVARCHAR(12) NOT NULL,
	FirstName NVARCHAR(25) NOT NULL,
	LastName NVARCHAR(25) NOT NULL,
	Age INT NOT NULL,
	Email NVARCHAR(100) NOT NULL,
	PhoneNumber NVARCHAR(11),
	ImageColumn VARBINARY (MAX),
	CONSTRAINT PK_tUsers_UserID PRIMARY KEY CLUSTERED (UserID ASC),
	CONSTRAINT AK_tUsers_Nickname UNIQUE (Nickname ASC)
);
GO
EXECUTE sp_addextendedproperty
	@name = N'MS_Description',
	@value = N'Contains info about user.',
	@level0type = N'SCHEMA',
	@level0name = N'dbo',
	@level1type = N'TABLE',
	@level1name = N'tUsers';
GO

Tworzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community Edition
Ograniczenia na tabeli typu klucz obcy czy klucz główny możemy dodać też w inny sposób:

CREATE TABLE dbo.tUsers
(
UserID INT IDENTITY (1,1) NOT NULL,
Nickname NVARCHAR(8) NOT NULL,
Pass NVARCHAR(12) NOT NULL,
FirstName NVARCHAR(25) NOT NULL,
LastName NVARCHAR(25) NOT NULL,
Age INT NOT NULL,
Email NVARCHAR(100) NOT NULL,
PhoneNumber NVARCHAR(11),
ImageColumn VARBINARY (MAX)
);
GO
ALTER TABLE dbo.tUsers
ADD CONSTRAINT PK_tUsers_UserID PRIMARY KEY CLUSTERED (UserID);
GO
ALTER TABLE dbo.tUsers
ADD CONSTRAINT AK_tUsers_Nickname UNIQUE (Nickname);
GO

Teraz możemy dodać do naszego projektu kolejne tabele.
Jako drugą dodajemy tabelę dbo.tLocations. Wykonujemy te same czynności jak w przypadku tabeli dbo.tUsers, tzn. w folderze Tables tworzymy nową tabelę, zmieniamy odpowiednio jej nazwę i dodajemy kod.

CREATE TABLE dbo.tLocations
(
LocationID INT IDENTITY (1,1) NOT NULL,
Country NVARCHAR(50) NOT NULL,
Region NVARCHAR(50) NOT NULL,
County NVARCHAR(50) NULL,
City NVARCHAR(50) NOT NULL,
CONSTRAINT PK_tLocations_LocationID PRIMARY KEY CLUSTERED (LocationID ASC)
);
GO
EXECUTE sp_addextendedproperty
	@name = N'MS_Description',
	@value = N'Contains possible locations.',
	@level0type = N'SCHEMA',
	@level0name = N'dbo',
	@level1type = N'TABLE',
	@level1name = N'tLocations';
GO

Trzecia tabela to dbo.tAdverts. Kod tej tabeli wygląda następująco:

CREATE TABLE dbo.tAdverts
(
AdvertID INT IDENTITY (1,1) NOT NULL,
Title NVARCHAR(50) NOT NULL,
Content NVARCHAR(250) NOT NULL,
StartDate DateTime2(0) NOT NULL,
DueDate DateTime2(0) NOT NULL,
UserID INT NOT NULL,
LocationID int NOT NULL,
CONSTRAINT PK_tAdverts_AdvertID PRIMARY KEY CLUSTERED (AdvertID ASC),
CONSTRAINT FK_tAdverts_Users FOREIGN KEY (UserID) REFERENCES dbo.tUsers (UserID),
CONSTRAINT FK_tAdverts_Locations FOREIGN KEY (LocationID) REFERENCES dbo.tLocations (LocationID)
);
GO
EXECUTE sp_addextendedproperty
	@name = N'MS_Description',
	@value = N'Contains all adverts.',
	@level0type = N'SCHEMA',
	@level0name = N'dbo',
	@level1type = N'TABLE',
	@level1name = N'tAdverts';
GO

Czwarta tabela to dbo.tCategories. Jej kod znajduje się poniżej:

CREATE TABLE dbo.tCategories
(
CategoryID INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
CategoryName NVARCHAR(50) NOT NULL,
ParentID INT NULL,
CONSTRAINT PK_tCategories_CategoryID PRIMARY KEY CLUSTERED (CategoryID ASC)
);
GO
EXECUTE sp_addextendedproperty
	@name = N'MS_Description',
	@value = N'Contains all categories and subcategories.',
	@level0type = N'SCHEMA',
	@level0name = N'dbo',
	@level1type = N'TABLE',
	@level1name = N'tCategories';
GO

Ostatnia tabela, którą dodamy do naszej bazy danych to tabela dbo.tAdvertsCategories z następującym kodem:

CREATE TABLE dbo.tAdvertsCategories
(
	AdvertID INT NOT NULL,
	CategoryID INT NOT NULL,
	CONSTRAINT PK_tAdvertsCategories_tAdverts_tCategories PRIMARY KEY CLUSTERED (AdvertID ASC, CategoryID ASC),
	CONSTRAINT FK_tAtdvertsCategories_tAdverts FOREIGN KEY (AdvertID) REFERENCES dbo.tAdverts (AdvertID),
	CONSTRAINT FK_tAdvertsCategories_tCategories FOREIGN KEY (CategoryID) REFERENCES dbo.tCategories (CategoryID)
);
GO
EXECUTE sp_addextendedproperty
	@name = N'MS_Description',
	@value = N'Contains info about adverts and categories.',
	@level0type = N'SCHEMA',
	@level0name = N'dbo',
	@level1type = N'TABLE',
	@level1name = N'tAdvertsCategories';
GO

Z menu Build wybieramy opcję Build Solution lub klikamy przycisk F6. Powinniśmy na samym dole zobaczyć informację Build succeeded.
Tworzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community Edition
Publikowanie (publish) projektu bazy danych pozwala na umieszczenie wszystkich skryptów SQL na serwerze bazy danych i utworzenie obiektów w bazie danych.
Aby opublikować naszą bazę danych, klikamy prawym przyciskiem myszy na projekcie ET, a potem wybieramy opcję Publish.
W oknie dialogowym Publish Database klikamy przycisk Advanced.
W nowym oknie dialogowym zaznaczamy checkbox obok opcji Always re-create database. Spowoduje to usuwanie starej i tworzenie nowej bazy danych po każdym uruchomieniu skryptu.
Klikamy przycisk OK.
W oknie dialogowy Publish Database klikamy przycisk Edit. Wybieramy nasze połączenie z Recent Connections i klikamy przycisk OK.
Klikamy przycisk Publish.
Tworzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community Edition
Po kliknięciu przycisku Publish rozpoczyna się publikacja. W Visual Studio pojawia się nowa zakładka Data Tools Operations. Na zakończenie publikowania powinniśmy zobaczyć informację: Publish completed successfully. Klikając na link View Script możemy podejrzeć, jaki skrypt został uruchomiony na bazie danych.
Tworzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community Edition
Po opublikowaniu tego skryptu w SSMS 2017 możemy zobaczyć, że w bazie ETDatabase pojawiło się 5 nowych tabel (utworzonych zgodnie z definicjami podanymi w projekcie bazy danych ET).
Tworzenie projektu baz danych w Visual Studio 2019 Community Edition
Po wykonaniu tych wszystkich kroków mamy stworzony projekt baz danych i opublikowaną bazę danych na server MS SQL. Projekt pokazywany tutaj znajdziesz pod tym linkiem na Githubie.

Instalacja Visual Studio 2019 Community Edition

Aby rozpocząć naukę programowania w Visual C# i tworzyć aplikacje, potrzebujemy narzędzia, które nam tą naukę umożliwi. Narzędzia te to tzw. IDE, czyli zintegrowane środowisko programistyczne (ang. Integrated Development Environment). W przypadku tego kursu będzie to Visual Studio 2019. Można w nim programować w kilkunastu językach m.in. C#, C++, F#, CSS, JavaScript i TypeScript.
Visual studio 2019 jest dostępne w kilku edycjach:

 • Community – bezpłatne środowisko programistyczne, w pełni wyposażone i pozwalające na tworzenie i testowanie aplikacji;
 • Professional – wersja płatna, zawierająca to wszystko, co w wersji Community, rozszerzona o kilka dodatków;
 • Enterprise – wersja płatna, z korporacyjnymi dodatkami;
 • Visual Studio Code – lekkie, proste w obsłudze środowisko wspierające dużo więcej języków niż klasyczne Visual Studio.

W tym wyzwaniu będziemy używali darmowej wersji Visual Studio 2019 RC Community Edition. Poniższy tutorial pokazuje, jak zainstalować VS na systemie Windows 10.
Najpierw pobieramy Visual Studio 2019 Community Edition ze strony Microsoft.
UWAGA!! Jest tutaj pewna nieścisłość, ponieważ po pobraniu pliku Visual Studio 2017 Community tak naprawdę pobieramy plik Visual Studio 2019 RC Community Edition.
Instalacja Visual Stion 2017 Community Edition
Po pobraniu pliku przechodzimy do lokalizacji, w której znajduje się nasz plik:
Instalacja Visual Stion 2017 Community Edition
Klikamy podwójnie na plik, aby otworzyć instalator:
Instalacja Visual Stion 2017 Community EditionPo uruchomieniu instalatora wybieramy pakiety, które pozwolą na tworzenie określonych typów aplikacji. Istnieje możliwość doinstalowania wybranych komponentów także w późniejszym czasie, więc teraz instalujemy tylko wybrane pakiety.  Z dostępnych poniżej pakietów wybieramy .NET desktop development, Universal Windows Platform development i ASP.NET and web development.
Instalacja Visual Stion 2017 Community Edition
Dodatkowo instaujemy jeszcze pakiet: Data storage and processing.
Oczywiście, możemy zainstalować też inne pakiety, musimy tylko pamiętać, że każdy pakiet wymaga określonej ilości wolnego miejsca na dysku.
W prawym dolnym rogu możemy wybrać, czy chcemy najpierw pobrać plik, a potem go zainstalować (Download all, then install) czy też instalować podczas pobierania (Install while downloading). Ja wybieram Install while downloading.
Instalacja Visual Stion 2017 Community Edition
Po wybraniu pakietów klikamy przycisk Install i czekamy, aż wszystko się pobierze i zainstaluje. Trwa to zazwyczaj dłuższy czas, który możemy poświęcić na wypicie w spokoju kawy lub herbaty 🙂 Jak widać na zdjęciu poniżej ja na swoim komputerze mam już zainstalowane wcześniej Visual Studio 2017 Enterprise Edition.
Instalacja Visual Stion 2017 Community Edition
Na koniec zostaniemy poproszeni o restart komputera.
Instalacja Visual Stion 2017 Community Edition
Gdy już nasz komputer uruchomi się ponownie, możemy uruchomić po raz pierwszy Visual Studio 2019 RC.
Instalacja Visual Stion 2017 Community Edition
Aby sprawdzić, czy instalacja przeszła pomyślnie, tworzymy nowy przykładowy projekt (klikamy Create a new project w prawym dolnym rogu):
Instalacja Visual Stion 2017 Community Edition
Tworzymy projekt z szablonu Console App (.NET Framework):
Instalacja Visual Studio 2019 Community Edition
Podajemy nazwę i lokalizację naszego projektu i klikamy przycisk Create.
Instalacja Visual Studio 2019 Community Edition
Do automatycznie wygenerowanego kodu dopisujemy kod z linii 13 i 14.
Instalacja Visual Studio 2019 Community Edition
Teraz już tylko klikamy na przycisk F5 i upewniamy się, że nasza aplikacja się uruchamia i wyświetla prawidłowy napis. Powinniśmy zobaczyć czarne okno (na zdjęciu poniżej jest tylko jego fragment) z napisem: Witaj świecie.

Aby pracować z Visual Studio bezproblemowo z niektórymi rodzajami aplikacji,  wymagane jest zalogowanie się do Visual Studio za pomocą naszego konta Microsoft. Jeśli nie mamy takiego konta, możemy je założyć wg instrukcji na tej stronie.
Po założeniu takiego konta klikamy na link Sign in w prawym górnym rogu:
Instalacja Visual Studio 2019 Community Edition
Mając zainstalowane Visual Studio 2019 jesteśmy już gotowi do tworzenie nowych aplikacji i nauki programowania w Visual C# 🙂