Tag Archive for: mysql

Instalacja MySQL i phpMyAdmin na Ubuntu 16.04 przy użyciu Dockera

Poniżej krótki tutorial pokazujący, jak zainstalować MySQL w kontenerze Dockera i połączyć z phpMyAdmin.
Instrukcja została stworzona na systemie Ubuntu 16.04.
Sprawdzamy, jakie aktualnie obrazy mamy lokalnie.

$ sudo docker images

Docker i phpMyAdmin zdj.1
Teraz pobieramy obraz mysql. Ja pobieram ostatnią wersję:

$ sudo docker pull mysql

Docker i phpMyAdmin zdj.2
Następnie pobieramy obraz phpmyadmin:

$ sudo docker pull phpmyadmin/phpmyadmin

Docker i phpMyAdmin zdj.3
Tworzymy nowy kontener z obrazem mysql. Jako hasło ja podaję: 1q2w3e4r:

$ sudo docker run --name demomysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=1q2w3e4r -d mysql

Docker i phpMyAdmin zdj.4
Sprawdzamy, czy kontener z obrazem mysql został utworzony i czy jest aktywny:

$ sudo docker ps

Docker i phpMyAdmin zdj.5
Teraz dodajemy kontener z obrazem phpmyadmin i łączymy go z naszym kontenerem z mysql’em:

$ sudo docker run --name demophpmyadmin -d --link demomysql:db -p 8080:80 phpmyadmin/phpmyadmin

Docker i phpMyAdmin zdj.6
Sprawdzamy, czy nasz kontener z phpmyadmin jest aktywny i jaki ma przypisany port:

$ sudo docker ps

Docker i phpMyAdmin zdj.7
Uruchamiamy basha na kontenerze z obrazem mysql:

$ sudo docker exec -it demomysql bash

Następnie logujemy się do mysql’a jako użytkownik root:

mysql -u root -p

Po tym poleceniu bash poprosi Nas o podanie hasła.
Hasło możemy podać od razu w poleceniu:

mysql -u root -p 1q2w3e4r

Docker i phpMyAdmin zdj.8
Aktualizujemy użytkownika root i ustawiamy mu hasło:

ALTER USER root IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '1q2w3e4r';

Docker i phpMyAdmin zdj.9
Wylogowujemy się z basha i z kontenera demomysql wpisując podwójnie polecenie exit lub 2 razy używając skrótu klawiszowego ctrl + d:

exit

Docker i phpMyAdmin zdj.10
Uruchamiamy wybraną przez Nas przeglądarkę i wpisujemy w pasek URL następujące dane:

0.0.0.0:8080

Docker i phpMyAdmin zdj.11

W sekcji Log in podajemy poniższe dane i klikamy przycisk Go:
Username: root

Password: 1q2w3e4r
Docker i phpMyAdmin zdj.12
Po podaniu prawidłowej nazwy użytkownika i hasła mamy dostęp do naszego serwera:
Docker i phpMyAdmin zdj.13
Teraz możemy wykonywać już dowolne operacje, np. stworzyć nową bazę danych:
Docker i phpMyAdmin zdj.14
Po wykonaniu wszystkich kroków mamy połączony serwer MySQL z phpMyAdmin, a to wszystko zrobione na kontenerach Dockera.

Uruchomianie kontenera z serwerem MySQL na Dockerze

Tworzenie kontenerów

Kontenery służą do uruchamiania aplikacji w kontenerze. Aplikacje instalujemy na naszym komputerze, ale w izolowanym, dedykowanym środowisku dostarczonym przez Dockera.
Obraz to paczka zawierająca biblioteki systemu bazowego. Np. może to być system CentOS, Ubuntu czy inny Debian, z zainstalowanym serwerem WWW. Dla projektu Docker powstało bogate repozytorium z obrazami, w którym użytkownicy mogą znaleźć coś dla siebie. Można tam także publikować swoje obrazy.
Interesujących Nas obrazów możemy szukać na dwa sposoby: przez interfejs WWW lub korzystając z interfejsu CLI.
Interfejs WWW:
Kontener z Postgresem zdj.1
Drugi sposób zawiera polecenie docker search, które pozwala w szybki sposób znaleźć coś dla siebie.

$ sudo docker search mysql 
Kontener z Postgresem zdj.2
Warto zwrócić uwagę na kolumnę Official. Wartość [OK] oznacza, że obraz jest utrzymywany przez sprawdzony zespół i że jest to oficjalna dystrybucja tej aplikacji. Można użyć innych obrazów, ale nie będziemy mieli pewności, że wszystko będzie działało poprawnie.
Jeśli wejdziemy na stronę projektu mysql to możemy zobaczyć przez kogo projekt jest utrzymywany, jakie są wspierane wersje Dockera dla tego projektu, możemy znaleźć komendę do instalacji obrazu oraz zobaczyć, że obraz występuje w kilku wariantach (tagach). Mechanizm tagów używany jest przez twórców obrazów, aby można było pobierać obrazy w różnych wersjach (z różnymi funkcjonalnościami).Kontener z Postgresem zdj.3
Po wykonaniu poniższego polecenia, narzędzie pobierze obraz kontenera. Jeżeli nie dokleimy nazwy taga do nazwy obrazu to docker użyje domyślnej nazwy tagu (latest).

$ sudo docker pull mysql 

Kontener z Postgresem zdj.4
Sprawdzamy listę naszych obrazów:

$ sudo docker images

Kontener z Postgresem zdj.5
W Dockerze używany jest system plików AUFS, dlatego obrazy składają się z warstw, które często są współdzielone między różnymi obrazami. Np. jeżeli kiedyś będziemy chcieli ściągnąć najnowszą wersję obrazu mysql, ściągnięte zostaną tylko te warstwy, których nie mamy lokalnie.

Uruchamianie obrazu

Do uruchamiania obrazów służy polecenie docker run. Polecenie te wykorzystuje wybrany obraz, dokłada do systemu plików dodatkową warstwę, która może być modyfikowana (warstwy wchodzące w skład obrazu nigdy nie są modyfikowane!) i nakazuje w ramach tak utworzonego nowego kontenera, wykonanie wybranego polecenia. By było łatwiej, twórcy obrazów często w konfiguracji ustalają domyślne polecenie (np. start serwera WWW), więc nie trzeba się o nie martwić.  Możemy teraz postawić pierwszy kontener z MySQL.
Możemy użyć następującej komendy:

$ sudo docker run --name mysql1 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=H@sl0MySQL -d mysql
Kontener z Postgresem zdj.6

Sprawdzamy, czy nasz kontener jest widoczny:

$ sudo docker ps

Kontener z Postgresem zdj.7

Ponieważ nie zrobiliśmy mapowania portów, nasz serwer mysql nie będzie widoczny ani w naszym komputerze hoście (jest to komputer, na którym uruchamiamy kontenery) ani w innych kontenerach. Zawsze możemy uruchomić basha na kontenerze oraz podpiąć jego konsolę, aby sprawdzić, czy kontener odpowiada. Jeśli jako rezultat zobaczymy wpis rozpoczynający się od root@id_kontenera, to znaczy, że kontener odpowiada na nasze pytania. Wpisujemyexit, aby zamknąć basha.

$ sudo docker exec -it 5aa3a769250d /bin/bash

Kontener z Postgresem zdj.8Chcąc stworzyć trochę bardziej użyteczny kontener, przekierujemy porty z kontenera na hosta. Aby to zrobić musimy stworzyć kontener na nowo.

$ sudo docker run --name mysql1 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=H@sl0MySQL -d -p 9001:3306 mysql

Kontener z Postgresem zdj.9
Poniższy błąd oznacza, że mamy już kontener o nazwie mysql1. Możemy stworzyć nowy (dodatkowy) kontener lub usunąć stary i stworzyć nowy.
Aby usunąć stary kontener i stworzyć nowy kontener, najpierw uruchamiamy polecenie wyświetlające nasze kontenery, aby znaleźć id naszego kontenera.

$ sudo docker ps

Jeśli kontener jest uruchomiony (a nasz jest), to musimy go zatrzymać za pomocą polecenia poniżej. Po słowie stop podajemy albo id_kontenera albo jego nazwę.

$ sudo docker stop mysql1

Następnie uruchamiamy polecenie, które usunie nasz kontener.

$ sudo docker rm 5aa3a769250d

Na koniec sprawdzamy, czy nasz kontener został faktycznie usunięty.
Kontener z Postgresem zdj.10
Teraz możemy jeszcze raz wykonać wcześniejsze polecenie:

$ sudo docker run --name mysql1 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=H@sl0MySQL -d -p 9001:3306 mysql 

Dodatkowy parametr -p 9001:3306 otwiera port 9001 na hoście i przekierowuje na porty 3306 w kontenerze (3306 to domyślny port mysql). Możemy teraz zauważyć, że wpis w kolumnie porty wygląda inaczej niż wcześniej.
Kontener z Postgresem zdj.11
Mamy teraz kontener i przekierowane porty. Aby jednak móc podłączyć się do mysql z zewnątrz musimy skonfigurować jeszcze sam serwer bazodanowy.
Przechodzimy do konsoli Dockera za pomocą poniższego polecenia (musimy pamiętać, że nowy kontener ma nowe id):

$ sudo docker exec -it e0f6e793d78f /bin/bash

Instalujemy w kontenerze VIM’a, który przydaje się przy edycji plików.

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install vim

(W rzeczywistości kodu jest dużo więcej niż na zdjęciu!).

Czasami, aby móc łączyć się zdalnie z serwerem musimy wyedytować plik konfiguracyjny /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf lub /etc/mysql/my.cnf (zależy od wersji Ubuntu):

vim /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf

Odkomentowujemy bind-address i zmień domyślny adres 127.0.0.1 na 0.0.0.0. Jeśli takiego wpisu nie ma to dodajemy taki wpis do pliku:

bind-address = 0.0.0.0

Kontener z MySQL zdj.13
Logujemy się do mysql:

mysql -u root -p

Podczas logowania zostajemy poproszeni o hasło. Po wpisaniu hasła logujemy się do MySQLa.
Kontener z Postgresem zdj.15
Musimy jeszcze nadać uprawnienia dla użytkownika root, aby mógł logować się z dowolnego hosta. Wykonujemy następujące polecenia:

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%';

Kontener z Postgresem zdj.14Aby zapisać zmiany, musimy zresetować kontener.
Klikamy 2x CRTL + D, aby wyjść z MySQL i konsoli kontenera.
Potem wpisujemy komendę.

$ sudo docker restart e0f6e793d78f 

Po tych wszystkich operacjach mamy już wstępnie skonfigurowany mysql.

Źródła

  • Repozytorium obrazów Dockera: https://registry.hub.docker.com/
  • Dokumentacja referencyjna CLI Dockera: http://docs.docker.com/reference/commandline/cli/