Instalacja Dockera na serwerze Ubuntu

Instalacja Dockera na Ubuntu

Instrukcja, jak zainstalować serwer Ubuntu dla Dockera na maszynie wirtualnej Azure znajduje się tutaj.

Otwieramy maszynę wirtualną z zainstalowanym serwerem Ubuntu i zapisujemy adres IP (klikamy link dockerdemo-ip). Możemy przypisać opcjonalnie etykietę nazwy DNS i/lub zamienić adres IP na statyczny (zakładka Konfiguracja).

Docker Ubuntu Azure zdj.20

Możemy się połączyć z serwerem Ubuntu za pomocą poleceń ssh:

Uwierzytelnianie SSH:

ssh username@IPAddress -i ~/privatekey

Password Authentication:

ssh username@IPAddress

Docker Ubuntu Azure zdj.21

Usunięcie innych instalacji Dockera

Usuwamy Dockera (jeśli wcześniej był zainstalowany):

$ sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io
$ sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc

Docker Ubuntu Azure zdj.22
Aktualizujemy indeksy pakietu apt:

$ sudo apt-get update

Docker Ubuntu Azure zdj.27

Instalujemy pakiety, aby pozwolić apt na używanie repozytoriów poprzez HTTPs. Jeśli wcześniej już instalowaliśmy jakieś pakiety, to będzie sprawdzona ich zgodność z najnowszymi wersjami.

$ sudo apt-get install \
  apt-transport-https \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg2 \
  software-properties-common

Docker Ubuntu Azure zdj.23

Dodajemy oficjalny klucz GPG Dockera:

$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

Docker Ubuntu Azure zdj.24
Weryfikujemy, że teraz mamy klucz z  fingerprintem 9DC8 5822 9FC7 DD38 854A E2D8 8D81 803C 0EBF CD88, poprzez przeszukanie ostatnich 8 znaków.

$ sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88

Docker Ubuntu Azure zdj.26
Używamy następującego polecenia, aby skonfigurować stabilne (ang. stable) repozytorium. Zawsze potrzebujemy stabilnego repozytorium, nawet jeśli chcemy zainstalować kompilacje (ang. builds) z repozytoriami brzegowym (ang. edge) lub testowym (ang. test). Aby dodać repozytoria brzegowe lub testowe, dodajemy słowo edge lub test (lub oba) po słowie stable w poleceniach poniżej.

Ważne: Polecenie lsb_release -cs poniżej zwraca nazwę naszej dystrybucji Ubuntu, na przykład xenial. Czasami, w dystrybucji takiej jak Linux Mint, możemy potrzebować zmienić $(lsb_release -cs)na naszą macierzystą dystrybucję Ubuntu. Na przykład, jeśli korzystamy z Linux Mint Tessa, możemy użyć bionic.

$ sudo add-apt-repository \
  "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(lsb_release -cs) \
  stable"

Ważne: Począwszy od Dockera 17.06, stabilne (ang. stable) wydania są również przekazywane do repozytorów brzegowych (ang. edge) i testowych (ang. test).

Docker Ubuntu Azure zdj.28

Aktualizujemy raz jeszcze:

$ sudo apt-get update

Docker Ubuntu Azure zdj.29

Instalujemy ostatnią wersję Docker CE lub przechodzimy do następnego kroku, aby zainstalować specyficzną wersję:

$ sudo apt-get install docker-ce

Docker Ubuntu Azure zdj.30
To install a specific version of Docker CE, list the available versions in the repo, then select and install:
Aby zainstalować konkretną wersję programu Docker CE, wyświetlamy listę dostępnych wersji w repozytorium, a następnie wybieramy i instalujemy:
a. Sprawdzamy wersje dostępne w repozytorium:

$ apt-cache madison docker-ce

Docker Ubuntu Azure zdj.32
b. Instalujemy konkretną wersję, używając ciągu wersji z drugiej kolumny, na przykład: 5:18.09.1~3-0~ubuntu-xenial.

$ sudo apt-get install docker-ce=<VERSION_STRING>

Sprawdzamy, czy Docker CE jest poprawnie zainstalowany, uruchamiając obraz hello-world.

$ sudo docker run hello-world

Powininniśmy zobaczyć rezultat podobny do poniższego, jeśli wszystko działa poprawnie:

Docker Ubuntu Azure zdj.31

1 komentuj

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] Instrukcję, jak na takiej maszynie dodać Dockera, znajduje się w tym wpisie. […]

Komentarze wyłączone