Szkolenie autoryzowane Microsoft:

AZ-400 Rozwiązania DevOps dla Microsoft Azure

Długość szkolenia: 40 godzin (5 dni x 8 godzin lekcyjnych) – jedna godzina lekcyjna trwa 45 minut.

Opis szkolenia:
Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu pracy z Azure DevOps. Podczas szkolenia uczestnik będzie wdrażał procesy DevOps, procedury ich ciągłej integracji, mechanizmy ciągłego dostarczania oprogramowania, mechanizmy zarządzania zależnościami, infrastruktury aplikacji i procesów, ciągłego przekazywania informacji zwrotnych oraz projektowania strategii.

Wymagania:
Podstawowa wiedza na temat platformy Azure, systemów kontroli wersji, adaptacyjnych metod tworzenia oprogramowania (Agile). Znajomość głównych zasad procesu tworzenia oprogramowania. Doświadczenie w organizacji dostarczającej oprogramowanie.

 

Program szkolenia:

Moduł 1: Planowanie DevOps

 • planowanie transformacji
 • wybór projektu
 • struktury zespołu
 • migracja do usługi Azure DevOps
 • Lab: Agile Planning and Portfolio Management with Azure Boards

Moduł 2: Wprowadzenie do kontroli źródła

 • co to jest kontrola źródła
 • korzyści wynikające z korzystanie z kontroli źródła
 • rodzaje systemów kontroli źródeł
 • wprowadzenie do Azure Repos
 • wprowadzenie do GitHub’a
 • migracja z systemu kontroli wersji Team Foundation (TFVC) do Git w Azure Repos
 • Lab: Version controlling with Git in Azure Repos

Moduł 3: Zarządzanie długiem technologicznym

 • identyfikacja długu technologicznego
 • dzielenie się wiedzą w zespołach
 • modernizacja środowisk programistycznych za pomocą code bases
 • Lab: Sharing team knowledge using Azure project wikis

Moduł 4: Praca z Git na Azure DevOps

 • jak stworzyć repozytorium Git
 • praca z branch’ami Git
 • praca z Pull Requests w repozytoriach Azure
 • dlaczego warto dbać o Git Hooks
 • wspieranie źródła wewnętrznego
 • zarządzanie repozytoriami Git
 • Lab: Version Controlling with Git in Azure Repos

Moduł 5: Konfigurowanie Azure Pipelines

 • koncepcja Azure Pipelines w DevOps
 • Azure Pipelines
 • ocena wykorzystania agentów hostowanych i samo-hostowanych
 • pule agentów
 • Azure Pipelines i współbieżność
 • Azure DevOps i projekty Open-Source (projekty publiczne)
 • różnice pomiędzy YAML i Visual Designer w pracy z Azure Pipelines
 • Lab: Configuring agent pools and understanding pipeline styles

Moduł 6: Wdrażanie Continuous Integration przy użyciu Azure Pipelines

 • przegląd Continuous Integration
 • wdrażanie strategii kompilacji (Build Strategy)
 • integracja z Azure Pipelines
 • integracja zewnętrznych systemów kontroli źródeł z Azure Pipelines
 • konfigurowanie agentów samo-hostowanych
 • Lab: Enabling Continuous Integration with Azure Pipelines
 • Lab: Integrating External Source Control with Azure Pipelines

Moduł 7: Zarządzanie konfiguracją aplikacji i hasłami

 • wprowadzenie do zabezpieczeń
 • wdrażanie bezpiecznego procesu tworzenia
 • dokonywanie zmian w danych konfiguracji aplikacji
 • zarządzanie tajnymi hasłami, tokenami i certyfikatami
 • integracja z systemami zarządzania tożsamościami (Identity Management)
 • implementowanie konfiguracji aplikacji
 • Lab: Integrating Azure Key Vault with Azure DevOps

Moduł 8: Wdrażanie Continuous Integration z usługą GitHub Actions

 • GitHub Actions
 • Continuous Integration z GitHub Actions
 • zabezpieczanie haseł dla GitHub Actions
 • Lab: GitHub Actions Continuous Integration

Moduł 9: Projektowanie i wdrażanie strategii zarządzania zależnościami

 • zależności między bibliotekami
 • zarządzanie bibliotekami
 • migrowanie i konsolidowanie artefaktów
 • zabezpieczanie bibliotek
 • wdrażanie strategii przechowywania wersji
 • Lab: Package Management with Azure Artifacts

Moduł 10: Projektowanie strategii wydawania kolejnych wersji oprogramowania

 • wprowadzenie do Continuous Delivery
 • zalecenia dotyczące strategii wydawania kolejnych wersji oprogramowania
 • tworzenie release pipelines wysokiej jakości
 • wybieranie odpowiedniego narzędzia do zarządzania wersjami
 • Lab: Controlling deployments using Release Gates
 • Lab: Creating a release dashboard

Moduł 11: Wdrażanie Continuous Deployment przy użyciu Azure Pipelines

 • tworzenie release pipeline
 • tworzenie i konfigurowania środowiska
 • zarządzanie zadaniami i szablonami oraz modularyzowanie ich
 • konfigurowanie zautomatyzowanej integracji i automatyzacji testów funkcjonalnych
 • automatyzacja kontroli statusów usług
 • Lab: Configuring pipelines as code with YAML
 • Lab: Setting up and running functional tests

Moduł 12: Implemantacja poprawnego wzorca wdrażania

 • wprowadzenie do wzorców wdrażania (deployment pattern)
 • wdrożenia typu blue green
 • Feature Toggles
 • Canary Release
 • Dark Launching
 • testy AB
 • wdrożenie progresywnej ekspozycji (Progressive Exposure Deployment)
 • Lab: Feature Flag management with LaunchDarkly and Azure DevOps

Moduł 13: Zarządzanie infrastrukturą i konfiguracją przy użyciu Azure Tools

 • zarządzanie infrastrukturą i konfiguracją
 • tworzenie zasobów platformy Azure przy użyciu szablonów ARM
 • tworzenie zasobów platformy Azure przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure (Azure CLI)
 • automatyzacja platformy Azure z DevOps
 • konfiguracja żądanego stanu (DSC – Desired State Configuration)
 • Lab: Azure deployments using Resource Manager templates

Moduł 14: Infrastruktura innych firm jako Code Tools dostępne na platformie Azure

 • Chef
 • Puppet
 • Ansible
 • Terraform
 • Lab: Automating infrastructure deployments in the cloud with Terraform and Azure Pipelines
 • Lab: Deploying apps with Chef on Azure
 • Lab: Deploy app with Puppet on Azure
 • Lab: Ansible with Azure

Moduł 15: Zarządzanie kontenerami przy użyciu platformy Docker

 • wdrażanie strategii kompilacji kontenerów
 • implementowanie kompilacji wieloetapowych z użyciem Dockera
 • Lab: Modernizing existing ASP.NET apps with Azure

Moduł 16: Tworzenie infrastruktury usług Kubernetes i zarządzanie nimi

 • usługa Azure Kubernetes
 • narzędzia Kubernetes
 • integracja AKS z systemami przetwarzania potokowego (pipelines)
 • Lab: Deploying a Multi-Container Application to Azure Kubernetes Service

Moduł 17: Wdrażanie feedbacków dla zespołów programistycznych

 • implementowanie narzędzi do śledzenia użycia systemu, użycia funkcji i przepływów
 • implementowanie raportów awarii aplikacji mobilnej
 • tworzenie pulpitów nawigacyjnych monitorowania i stanu
 • integracja i konfiguracja systemów zgłaszania problemów
 • Lab: Monitoring application performance with Application Insights

Moduł 18: Wdrażanie mechanizmów feedbackowych systemu

 • inżynieria niezawodności witryny (Site Reliability engineering)
 • praktyki projektowe służące pomiarowi satysfakcji użytkownika końcowego
 • tworzenie procesów do przechwytywania i analizowania opinii użytkowników
 • tworzenie procesów w celu automatyzacji analizy aplikacji
 • zarządzanie alertami
 • retrospektywa i a Just Culture
 • Lab: Integration between Azure DevOps and Teams

Moduł 19: Wdrażanie zabezpieczeń w projektach DevOps

 • bezpieczeństwo w pipeline’ach
 • Azure Security Center
 • Lab: Implement security and compliance in an Azure DevOps pipeline

Moduł 20. Sprawdzanie poprawności zasad kodu pod kątem zgodności

 • oprogramowanie Open-Source
 • zarządzanie zasadami zabezpieczeń i zgodności
 • integracja licencji i skanowanie luk w zabezpieczeniach
 • Lab: Managing Technical Debt with SonarQube and Azure DevOps

 

Pełny opis szkolenia w języku angielskim: AZ-400 Designing and Implementing Microsoft DevOps solutions

Informacje dodatkowe: Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały oraz środowisko do laboratoriów są w języku angielskim.

Prowadzący: Certyfikowany Trener Microsoft (MCT).

MCT 2021/2022DevOps Expert badgeexam Az-400