Poniżej znajduje się zestaw popularnych komend Dockera, przydatnych w codziennej pracy z kontenerami.

Sprawdzenie, czy mamy Dockera na komputerze:

$ sudo docker -v

Podstawowe komendy Dockera zdj.10

Wyświetlenie szczegółowych informacji o Dockerze:

$ sudo docker -info

Polecenia Dockera zdj.10

Wyświetlenie listy komend:

$ sudo docker -h

Polecenia Dockera zdj.1
Polecenia Dockera zdj.2

Wyświetlenie listy komend powiązanych z obrazami. Bez słowasudopolecenie zamiast zwrócić informację o dostępnych obrazach, może zwrócić informację o braku dostępu (ang. access denied)):

$ sudo docker image

Polecenia Dockera zdj.3

Praca z obrazami

Wyświetlenie listy obrazów w lokalnym repozytorium (nie w rejestrach):

$ sudo docker image ls

Polecenia Dockera zdj.4

Pobranie obrazu (komenda ogólna):

$ sudo docker pull <nazwa_repo>:[tag]

Pobranie najnowszego obraz debian z publicznego repozytorium:

$ sudo docker pull debian

Wyświetlenie pobranego obrazu w konsoli:

$ sudo docker image ls

Polecenia Dockera zdj.6

Pobranie obrazu debiana w wersji 8:

$ sudo docker pull debian:8

Polecenia Dockera zdj.7

Ponowne wyświetlenie pobranego obrazu w konsoli:

$ sudo docker image ls

Polecenia Dockera zdj.8

Praca z kontenerami

Wyświetlenie listy kontenerów (aktywnych) w konsoli:

$ sudo docker container ls

Aliasem do tego polecenia jest:

$ sudo docker ps

Polecenia Dockera zdj.11

Kolejne kolumny oznaczają odpowiedni identyfikator kontenera, nazwę obrazu z którego został on utworzony, wykonywaną komendę, czas utworzenia, status, udostępnione porty i nazwę pod jaką można się do niego odwoływać.

Zatrzymanie kontenera – komenda ogólna :

$ sudo docker stop <nazwa_kontenera\id_kontenera>

Zatrzymanie kontenera przy użyciu nazwy kontenera przy pomocy polecenia:

$ sudo docker stop amazing_grothendieck

Polecenia Dockera zdj.13

Po wykonaniu tej komendy, kontener jest zatrzymany. Teraz możemy porównać 2 polecenia:

$ sudo docker ps

i

$ sudo docker ps -a

Pierwsze wyświetla tylko uruchomione kontenery, drugie także te zatrzymane.

Polecenia Dockera zdj.14

Ponowne włączenie kontenera:

$ sudo docker start amazing_grothendieck

Polecenia Dockera zdj.15

Wyświetlanie statusu kontenerów

Sprawdzenie, jakie procesy działają w kontenerze:

$ sudo docker top hakase

Polecenia Drupala zdj.16

Tutaj widać zalety wykorzystania Dockera – narzut uruchomienia kolejnych kontenerów to tylko kwestia uruchomienia kilku dodatkowych serwerów. W pełnej wirtualizacji mamy dodatkowo kilkadziesiąt dodatkowych programów.

Jeśli chcemy sprawdzić, jakie porty udostępnia Docker, sprawdzimy to za pomocą polecenia:

$ sudo docker port hakase

Polecenia Dockera zdj.17

Jeżeli chcemy zobaczyć logi kontenerów, sprawdzamy to za pomocą polecenia:

$ sudo docker logs hakase

Polcenia Dockera zdj.18

Zapisywanie zmian w kontenerze

Obrazy nie są modyfikowane. Modyfikowane są tylko kontenery, które tworzymy za pomocą komendy:

$ sudo docker run

Oznacza to, że kiedy będziemy tworzyć kolejny kontener, nie będzie on zawierał zmian, które zostały wykonane przez inne kontenery korzystające z tego samego obrazu.

Jeśli chcemy zapisać zmiany w konterze i np. utworzyć nowy obraz bazujący na tych zmianach, najpierw sprawdzamy, jakie zmiany przechowuje nasz kontener. Robimy to za pomocą polecenia:

$ sudo docker diff hakase

Polecenia Dockera zdj.19

Jeżeli nasze zmiany są poprawne, możemy zatwierdzić te zmiany i wykorzystać w przyszłości.

Usuwanie kontenerów

Kiedy kontenery nie są nam już potrzebne, można je usunąć. Najpierw sprawdzamy dostępne obrazy:

$ sudo docker images

Polecenia Dockera zdj.20

Najpierw próbujemy usunąć obraz nginx_image, używany przez kontener hakase:

$ sudo docker rmi nginx_image

Polecenia Dockera zdj.21
System nie pozwolił nam na usunięcie obrazu, ponieważ uruchomiony jest konter, który bazuje na tym obrazie.

Najpierw sprawdzamy, czy kontener jest aktywny:

$ sudo docker ps

Polecenia Dockera zdj.22

Jak widać, kontener hakase jest aktywny, więc przed jego usunięciem musimy go najpierw zatrzymać:

$ sudo docker stop hakase

Polecenia Dockra zdj.23

Po tych operacjach możemy usunąć kontener:

$ sudo docker rm hakase

Polecenia Dockera zdj.24

Sprawdzamy, czy nasz kontener został usunięty:

$ sudo docker ps

Polecenia Dockera zdj.25

Po tym kroku, możemy usunąć bazowy obraz:

$ sudo docker rmi nginx_image

Polecenia Dockera zdj.26

Współdzielenie katalogów między serwerem a kontenerami

Czasami istnieje potrzeba współdzielenia katalogu pomiędzy kontenerem a komputerem. Jeżeli rozwijamy własny projekt, można współdzielić kod projektu. W przypadku tradycyjnych rozwiązań wirtualizacyjnych, np. Virtualbox, pojawia się duży narzut wydajności na operacje IO, w przypadku Dockera takiego dużego narzutu już nie ma.

Przykładowy kod współdzielenia katalogów z logami aplikacji:

$ docker -d run --name drupal_server -v /sciezka/na/serwerze:/sciezka/w/kontenerze

Polecenie -v wskazuje, iż: /sciezka/na/serwerze ma być dostępna jako katalog „/sciezka/w/kontenerze” w kontenerze.

Operacje globalne

Zatrzymanie wszystkich aktywnych kontenerów:

$ docker stop $(docker ps -q)

Usunięcie wszystkich kontenerów:

$ docker rm $(docker ps -a -q)

Usunięcie wszystkich obrazów:

$ docker rmi $(docker images -q)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *